Forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser (Generalized System of Preferences for goods imported from developing countries - GSP)

Fastsatt ved kgl.res. 7. mars 2008 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr. 3. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet.<br> Tilføyd hjemmel: Lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 8-3. Delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708.<br> Endringer: Endret ved forskrifter 7 mars 2008 nr. 1681, 15 jan 2014 nr. 27, 3 sep 2014 nr. 1144.<br> Rettelser: 01.01.2009 (hjemmel), 15.09.2009 (hjemmel).

Se forskriften på lovdata.no