Høring - forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser (Generalized System of Preferences for goods imported from developing countries - GSP)

Forskrift om oppheving av forskrift 27. juni 2002 nr. 826 om sikkerhetsmekanisme og overvåkingssystem for toll- og kvotefri import av korn, mel og kraftfôr fra land omfattet av nulltollordningen og endring i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om adminis. Forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser (Generalized System of Preferences for goods imported from developing countries - GSP). og Kgl.res. - Forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser (Generalized System of Preferences for goods imported from developing countries - GSP)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.12.2007