Forskrift om oppheving av forskrift 27. juni 2002 nr. 826 om sikkerhetsmekanisme og overvåkingssystem for toll- og kvotefri import av korn, mel og kraftfôr fra land omfattet av nulltollordningen og endring i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om adminis

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 7. mars 2008 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr 3 og § 5.

I

Forskrift 27. juni 2002 om sikkerhetsmekanisme og overvåkingssystem for toll- og kvotefri import av korn, mel og kraftfôr fra land omfattet av nulltollordningen, oppheves.

II

I forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endring:

§ 22 annet ledd skal lyde:

For import av matkorn, oljefrø og andre råvarer til kraftfôr som nevnt i vedlegg 7 fastsetter Statens landbruksforvaltning importkvoter med nedsatt tollsats. Kvotene gjelder også forbruk av innenlandsk foredlede karbohydratråvarer produsert på basis av tollfritt importerte råvarer. Kvotene fastsettes på grunnlag av prognoser for norsk produksjon og forbruk, samtidig som det tas hensyn til forventet import fra land omfattet av nulltollordningen, jf. gjeldende forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser (Generalized System of Preferences for goods imported from developing countries – GSP). Fordeling av kvotene skjer ved auksjon. De ordinære tildelingstidspunktene er medio august, ultimo november og primo mai. Kvoten for oljefrø tildeles to ganger pr. år, medio august og ultimo november.

III

Endringene trer i kraft straks.