Forskrift om soneinndeling i forbindelse med nedfôring pga. radioaktivitet

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 25. juni 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov