Forskrift om tekniske tilpasninger og overgangsordninger på matområdet i forbindelse med EØS-utvidelsen

Fastsatt av Fiskeridepartementet, Helsedepartementet og Landbruksdepartementet 20. mai 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-utvidelsesavtalen 14. oktober 2003.§ 1.Formål og virkeområde

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov