Forskrift om tilleggskrav ved import av høy og halm til dyrefôr

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 22. oktober 2018 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, § 15, § 17 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.Forskriften er meldt til EFTAs overvåkingsorgan i henhold til kravene i lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven) og EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF endret ved direktiv 98/48/EF).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov