Forskrift om tilskudd til frivillige klima- og miljøorganisasjoner samt klima- og miljøstiftelser

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 11. juni 2021 til oppfølging av Stortingets årlige budsjettvedtak.

Formålet med tilskuddsordningen er å skape engasjement for klima- og miljøsaker, og stimulere til miljøaktivitet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Tilskuddsmidlene skal gi støtte til organisasjoner og stiftelser som bidrar til å fremme dette formålet.

Se forskriften på lovdata.no