Forskrift om tilskudd til tiltak for truede arter

Klima- og miljødepartementet 25. november 2014 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 82, underpost 1.

Tilskuddsordningen skal bidra til å ta vare på prioriterte arter etter naturmangfoldloven § 23 og § 24, og truede arter, jf. definisjonen av truede arter i Norsk rødliste for arter.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen