Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet), Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) og Fiskeridepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 23. desember 1998 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 23 og § 33 første ledd, jf. § 36 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (direktiv 89/662/EØF, forordning (EF) nr. 599/2004 og forordning (EF) nr. 882/2004). Endringer: Endret ved forskrifter 18 okt 1999 nr. 1165, 15 jan 2004 nr. 207, 6 sep 2005 nr. 1011, 12 sep 2005 nr. 1064, 30 nov 2005 nr. 1355, 30 april 2008 nr. 432, 22 des 2008 nr. 1635 som endret ved forskrift 19 feb 2010 nr. 316, 15 juli 2010 nr. 1125, 30 mars 2011 nr. 339, 14 feb 2013 nr. 197, 3 april 2014 nr. 389, 2 sep 2014 nr. 1142.

Se forskriften på lovdata.no