Forskrift om endring av forskrift 23. desember 1998 nr. 1471 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 6. september 2005 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12

I

I forskrift 23. desember 1998 nr. 1471 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd skal lyde:

Denne forskrift gjelder for tilsyn og kontroll med import av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse. Den gjelder også for fersk, iset og kjølt fisk som er fanget av fiske- eller fabrikkfartøy fra tredjeland, og som landes direkte. Denne forskrift gjelder ikke import av animalske næringsmidler og animalske produkter som kommer direkte til Norge fra tredjeland eller som kommer til Norge fra tredjeland via EØS, men som ikke har vært gjenstand for kontroll på grensekontrollstasjon der. Forskriften gjelder heller ikke for:

  1. kontroll med hensyn på plantehelse1
  2. avlsmateriale og animalsk avfall
  3. import til privat bruk i egen husholdning

[1] Jf. forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere

§ 7 første ledd nr 6 skal lyde:

6. varegruppe med angivelse av tolltariffens varenummer (åtte sifre) i henhold til inndeling i norsk tolltariff.

§ 7 tredje ledd skal lyde:

Melding etter første ledd gjelder ikke ved import av frisk frukt og grønnsaker nevnt i vedlegg I til denne forskrift. Tilsynsmyndigheten kan likevel gi pålegg om melding etter første ledd for senere varepartier dersom tidligere importerte partier fra samme produsent eller avsender ikke har vært i samsvar med særskilt forskrift.

§ 7 nytt fjerde ledd skal lyde:

Mattilsynet kan ved forskrift gi fritak fra meldeplikten etter første ledd for enkelte varegrupper når dette anses hensiktsmessig.

§ 7 nåværende fjerde ledd blir femte ledd og skal lyde:

Tilsynsmyndigheten kan for enkelte varepartier gi tillatelse til kortere meldingsfrist enn fastsatt i første ledd, forutsatt at dette ikke er til hinder for utøvelse av tilsyn.

§ 7 nåværende femte ledd blir nytt sjette ledd og skal lyde:

Ved manglende melding i henhold til bestemmelsene i eller gitt i medhold av denne paragraf skal varene ikke tollekspederes før slik melding er gitt eller tilsynsmyndighetene gir tillatelse til utlevering.

§ 9 første ledd skal lyde:

Første mottaker skal føre register over mottatte varepartier og gjennomføre den kontroll som er nødvendig for å sikre at varepartiet er i samsvar med de krav som er stilt i særskilt forskrift før det distribueres videre. Av registeret skal det fremgå avsenders navn og avsenderland, varepartiets produksjonsland, mengde varer, varegruppe med angivelse av tolltariffens varenummer (åtte sifre) i henhold til inndeling i norsk tolltariff og dato for mottak.

§ 30 oppheves

Vedlegg I skal lyde:

Vedlegg I. Frukt og grønt med meldingsfritak:

07.01.9011, 07.01.9018 og 07.01.9029[1]

07.02

hele posisjonen

07.03

hele posisjonen

07.04

hele posisjonen

07.05

hele posisjonen

07.06

hele posisjonen

07.07

hele posisjonen

07.08

hele posisjonen

07.09

unntatt varenummer 07.09.9041

08.03.0001

08.04

unntatt 08.04.2090

08.05

unntatt 08.05.1010, 08.05.2010, 08.05.4010, 08.05.5010, 08.05.9010.

 

Ellers kun meldingsfritak for friske.

08.06

unntatt varenummer 08.06.2000

08.07

hele posisjonen

08.08

hele posisjonen

08.09

hele posisjonen

08.10

hele posisjonen

12.14.9010

0

Tilføyd ved forskrift 18 okt 1999 nr. 1165 (tidligere vedlegg A og B opphevet).

[1] Merk at forskrift 1. desember 2000 nr 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere kan kreve melding med bakgrunn i hensyn som ligger utenfor denne forskrifts virkeområde.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov