Forskrift om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS

Fastsatt av Landbruksdepartementet 31. desember 1998 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 12, § 14, § 15, § 19 og § 33 første ledd, jf. § 36 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (direktiv 90/425/EØF, direktiv 91/496/EØF), nr. 117 (forordning (EF) nr. 282/2004 endret ved forordning (EF) nr. 585/2004) og nr. 119 (forordning (EF) nr. 599/2004).Endringer: Endret ved forskrift 18 okt 1999 nr. 1164 (bl.a. tittelen), 28 jan 2000 nr. 68, 10 des 2003 nr. 1519, 9 jan 2004 nr. 100 (bl.a hjemmel), 30 nov 2005 nr. 1354 (bl.a tittel og hjemmel), 27 okt 2007 nr. 1267.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov