Forskrift om tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 13. juni 2022 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her § 107a, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

Se forskriften på lovdata.no