Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - ny forskrift om tilsynsrådet

Høring med forslag til en ny forskrift om tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.01.2020

Vår ref.: 19/3351

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til en ny forskrift om tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet.

Bakgrunnen for forslaget er Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2008/115/EF om felles standarder og prosedyrer i medlemsstatene for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (returdirektivet) artikkel 8 nr. 6, som pålegger medlemsstatene å ha et effektivt system for kontroll av tvangsreturer.

Oppgaven med å føre tilsyn med tvangsreturer er besluttet lagt til tilsynsrådet for Politiets utlendingsinternat på Trandum. Når tilsynsrådet etter dette tillegges flere oppgaver, finner departementet det naturlig at det gis en egen forskrift for tilsynsrådets virksomhet.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. januar 2020.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2669680

Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adresselisten. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen
Birgitte Ege
avdelingsdirektør

Nina Helene Norby
seniorrådgiver

 • Departementene

 

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barneombudet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Datatilsynet
 • Domstoladministrasjonen
 • Helsedirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kripos
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Luftfartstilsynet
 • Politidirektoratet
 • Politihøgskolen
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Riksarkivet
 • Sametinget
 • Spesialenheten for politisaker
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Statsadvokatembetene
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • Økokrim

 

 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk Senter
 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Dommerforening
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Kommunesektorens organisasjon
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)
 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)
 • Redd Barna, Rettighetssenteret
 • Rettspolitisk forening
 • Røde kors
 • Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP)

Til toppen