Forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Ny forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker er blitt fastsatt av Kongen i statsråd 19. desember.

Forskriften trer i kraft 1.januar 2015, og erstatter forskrift 29. april 2005 nr. 367 om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker, som utløper 31.desember 2014.

Hjemmel:
Fastsatt ved Kongelig resolusjon […] 2014 med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 3 annet ledd. Fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet med hjemmel i omorganiseringsvedtak 13. desember 2013 nr. 1455 pkt. 12.

§ 1 Virkeområde

Forskriften gjelder visse typer samarbeid mellom foretak eller sammenslutninger av foretak ved omsetning av bøker utgitt av norsk leverandør.

Forskriften gjelder for skjønnlitteratur, sakprosa, fagbøker for profesjonsmarkedet og lærebøker for høyere utdanning, uavhengig av publiseringsformat.

Forskriften gjelder ikke for omsetning av brukte bøker, skolebøker til grunnskolen og den videregående skolen, forskningsrapporter eller tilsvarende. Forskriften gjelder videre ikke for samarbeid om omsetning av bøker i strid med EØS-avtalens artikkel 53.

§ 2 Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a) bøker, utgivelser innenfor forskriftens virkeområde,som tilgjengeliggjøres for publikum uavhengig av publiseringsformat, herunder en innbundet bok, en elektronisk fil (e-bok) eller en innlest tekst (lydbok)

b) leverandør, et foretak som utgir bøker

c) forhandler, et foretak som selger bøker til sluttkunde

d) bokklubb, et foretak som periodisk distribuerer bøker etter løpende opsjonsavtale med sluttkunder som har medlemskap i klubben.

e) fastpris, en bindende videresalgspris fastsatt av leverandøren

f) reelle nyutgivelser, nye utgaver som er en større revisjon av et verk

§ 3 Unntak for samarbeid om fastpris

Forbudet i konkurranseloven § 10 første ledd er ikke til hinder for at en leverandør kan sette fastpris på bøker leverandøren utgir eller bøker som utgis av bokklubb som leverandøren har avtale med. Forbudet er heller ikke til hinder for at det kan samarbeides om avtaler som forplikter den enkelte leverandør til å sette fastpris på slike bøker. Fastprisen gjelder for alle sluttkunder uansett forhandler innenfor en maksimal periode, fastsatt i andre ledd.

Det kan settes fastpris på alle bøker i alle format første gang de lanseres. Fastprisperioden opphører senest 1. mai året etter det kalenderåret boken ble utgitt. Når en tittel lanseres i pocketutgave i perioden fastpris kan settes, opphører retten til å sette en bindende videresalgspris på e-bokutgaven.

Reelle nyutgivelser kan utløse en ny fastprisperiode. For særlig ressurskrevende utgivelser kan leverandøren forlenge fastprisperioden inntil sju år mot å tilby sine forhandlere full returrett.

§ 4 Rabatter

Forbudet i konkurranseloven § 10 første ledd er ikke til hinder for samarbeid som  innebærer at det avtales maksimale rabattsatser som skal gjelde i fastprisperioden. Rabattsatsen skal være lik for alle sluttkunder uansett forhandler bortsett fra ved salg til bibliotek.

Den enkelte forhandler kan velge å gi inntil 12,5 % rabatt på den utsalgspris som leverandøren har valgt i enhver tid i fastprisperioden. Rabatten kan gis for alle typer av bøker, bortsett fra billigbokutgaver, verk og fagbøker. Offentlige bibliotek kan dessuten gis inntil 20 % rabatt. Kvantumsrabatt til sluttbruker ved kjøp av samme tittel (50-99 eks.) kan gis med inntil 20 % rabatt.

§ 5 Unntak for fellesnedsettelser

Forbudet i konkurranseloven § 10 første ledd er ikke til hinder for samarbeid om fellesnedsettelser på bøker. En leverandør kan i forbindelse med fellesnedsettelser kun fastsette veiledende utsalgspriser for sine bøker.

Samarbeidet kan ikke gå ut på å begrense en forhandlers adgang til å gjennomføre salg utenom fellesnedsettelser, eller om å begrense fellesnedsettelser til visse kampanjer.

§ 6 Unntak for samarbeid om litteraturabonnementer

Forbudet i konkurranselovens § 10 første ledd er ikke til hinder for samarbeid om ordninger for litteraturabonnement, herunder forpliktelse til tegning av et visst antall bredde- og kulturabonnement, der leverandørene tilbyr samme rabattsats og for øvrig identiske vilkår til alle forhandlere som tegner samme type av abonnement.

Det kan avtales at leverandørene skal tilby forhandlere som ikke har litteraturabonnement, rabatt ved kjøp av bøker omfattet av innkjøpsordninger administrert av Norsk kulturråd.

§ 7 Unntak for samarbeid om skaffe- og leveringsplikt

Forbudet i konkurranseloven § 10 første ledd er ikke til hinder for avtaler som pålegger forhandlerne skaffeplikt for bøker som lagerføres av leverandørene. Det kan videre avtales at leverandørene skal ha tilsvarende leveringsplikt for disse bøkene.

Dette unntaket omfatter også e-bøker dersom tittelen er utgitt i dette formatet.

§ 8 Unntak for samarbeid om frakt- og leveringsbetingelser

Forbudet i konkurranseloven § 10 første ledd er ikke til hinder for samarbeid om standardbetingelser for betaling, frakt og levering.

§ 9 Unntak for samarbeid om bokklubbers vervekampanjer

Forbudet i konkurranseloven § 10 første ledd er ikke til hinder for samarbeid som går ut på at leverandørene i sine avtaler med bokklubber begrenser bokklubbenes adgang til å tilby bøker gratis eller til sterkt rabattert pris i vervekampanjer.

§ 10 Unntak for samarbeid om standardkontrakter om royaltysatser og normalkontrakter for oversetterhonorar

Forbudet i konkurranseloven § 10 første ledd er ikke til hinder for samarbeid om standardkontrakter som inneholder bestemmelser om royaltysatser for forfattere og provisjonssatser for deres agenter, eller for samarbeid om normalkontrakter for oversetterhonorar.

§ 11 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015, og gjelder til 31. desember 2016.

Tilhørende lov