Konkurranseloven

Nærings- og fiskeridepartementet

LOV-2004-12-17-100 Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven).

Lovens formål er å fremme konkurranse for derigjennom å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Ved anvendelse av denne lov skal det tas særlig hensyn til forbrukernes interesser.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter