Forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. april 2005 med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 3 annet ledd. Fremmet av Moderniseringsdepartementet.

Forskriften gjelder visse typer samarbeid mellom foretak eller sammenslutninger av foretak ved omsetning av bøker som hovedsakelig er ment for det norske markedet.

Forskriften trer i kraft 1. mai 2005 og gjelder til 31. desember 2010.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov