Forskrift om velferd for småfe

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 18. februar 2005 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 7, § 8, § 9, § 23, § 24 og § 25, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 og lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 19.<br> Endringer: Endret ved forskrifter 21 des 2006 nr. 1598, 14 nov 2007 nr. 1269, 21 des 2009 nr. 1733, 6 aug 2010 nr. 1147, 21 jan 2013 nr. 62.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov