Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2013 om land-for-land-rapportering

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2016 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 3-3d tredje ledd og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 5-5a fjerde ledd.

I

I forskrift 20. desember 2013 nr. 1682 om land-for-land-rapportering gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:

Forskriften gjelder for foretak som driver virksomhet innen utvinningsindustrien eller skogsdrift innen ikke-beplantet skog, som har regnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2 nr. 1, 3, 4, 5, 6 eller nr. 13, og som på balansedagen tilfredsstiller minst to av følgende tre vilkår:

a)   årlig salgsinntekt mer enn 320 millioner kroner,

b)    balansesum mer enn 160 millioner kroner,  

c)    gjennomsnittlig antall ansatte gjennom regnskapsåret mer enn 250,

eller er regnskapspliktig etter regnskapsloven § 1-2 nr. 2, eller er utsteder med Norge som hjemstat etter verdipapirhandelloven § 5-4 annet til fjerde ledd.

 

Ny § 2 skal lyde:

§ 2. Formål

Formålet med rapportering etter regnskapskapsloven § 3-3d, verdipapirhandelloven § 5-5a og denne forskrift, er å bidra til økt åpenhet om virksomheten til foretak som driver med uttak av ikke-fornybare naturressurser, for dermed å ansvarliggjøre myndighetene for forvaltningen av inntektene av landets naturressurser i land hvor slik virksomhet drives. Rapportering som nevnt i første punktum, skal også bidra til økt åpenhet om foretakenes skatteposisjonering.

 

Gjeldende § 2 blir ny § 3, hvor nr. 6 skal lyde:

Med «tilsvarende utenlandsk regelverk» menes:

a)   Nasjonal lovgivning i EØS-stat som gjennomfører direktiv 2013/34/EU.

b)    Tilsvarende nasjonal lovgivning i Canada som gjelder for foretak innen utvinningsindustrien.

 

Gjeldende § 3 blir ny § 4, og skal lyde:

§ 4. Rapport

Foretakene skal utarbeide en rapport som nevnt i regnskapsloven § 3-3d og verdipapirhandelloven § 5-5a, som minst skal inneholde følgende opplysninger om betalinger til myndigheter:

a)

Den   samlede betaling til hver myndighet i løpet av regnskapsåret, fordelt per   land og fordelt per type betaling som nevnt i § 3 nr. 5 bokstav a) til h).

 

b)

Betalinger knyttet til et   prosjekt skal også rapporteres per prosjekt og per type betaling som nevnt i § 3 nr. 5 bokstav a) til h).

Opplysningskravet i første ledd gjelder ikke for betalinger som tilsvarer mindre enn 800 000 kroner, som gjøres enkeltvis eller som flere sammenhørende betalinger innenfor samme regnskapsår.

Når det er plikt til å gi opplysninger om betalinger til myndigheter, skal rapporten også inneholde opplysninger om foretakets investeringer, salgsinntekt, produksjonsvolum og kostnader, fordelt på de enkelte land hvor virksomhet. Det skal i rapporten også opplyses om foretakets rentekostnad til andre foretak i samme konsern som er hjemmehørende i andre jurisdiksjoner enn foretaket. Opplysningene i første og annet punktum skal så vidt mulig hentes fra årsregnskapet, og eventuelle forskjeller skal forklares.

Beløp som er utbetalt av foretaket for forpliktelser som pålegges på enhetsnivå, kan rapporteres på enhetsnivå i stedet for på prosjektnivå.

For betalinger in natura til en myndighet skal både verdi og, når relevant, mengde, oppgis. Det skal gis en forklaring om hvordan verdien er fastsatt.

 

Gjeldende § 4 blir ny § 5, og skal lyde:

§ 5. Konsernrapportering

Foretak som nevnt i § 1 annet ledd skal utarbeide en konsernrapport med konsolidert oppstilling av de opplysningene som kreves etter § 4 første ledd og § 4 tredje ledd første punktum, hvor de foretakene i konsernet som driver virksomhet innen utvinningsindustrien eller skogdrift innen ikke-beplantet skog, vises som en enhet.

Datterselskap kan utelates fra den konsoliderte oppstillingen etter første ledd dersom

a)

alvorlige   langvarige restriksjoner hindrer morselskapet i vesentlig grad i å utøve sine   rettigheter over datterselskapet,

 

b)

de   opplysninger som er nødvendige for å utarbeide den konsoliderte rapporten i   samsvar med denne forskrift, i svært sjeldne   tilfeller ikke kan innhentes   innen rimelig tid eller uten uforholdsmessig store kostnader, eller

 

c)

aksjer   eller andeler i datterselskapet eies midlertidig og skal klassifiseres som   omløpsmidler etter regnskapsloven § 5-1,

 

og tilsvarende unntak også gjøres gjeldende for konsernregnskapet. Dersom unntak etter dette ledd benyttes, skal det gis en nærmere forklaring på hvorfor unntaket er benyttet, hvilket datterselskap det gjelder, samt hvilke tiltak som er iverksatt for å forhindre at tilsvarende unntak benyttes for senere rapportering.

Konsernrapporten skal, uavhengig av om det er plikt til å gi opplysninger om betalinger til myndigheter, i en separat del minst inneholde følgende opplysninger om hvert av foretakets datterselskap:

a)    hvor datterselskapet er hjemmehørende,

b)    antall ansatte,

c)    rentekostnad til andre foretak i samme konsern som er hjemmehørende i andre jurisdiksjoner enn datterselskapet,

d)    en kortfattet beskrivelse av datterselskapets aktiviteter,

e)    netto omsetning, inkludert omsetning med foretak i samme konsern,

f)     resultat før skatt,

g)    inntektsskatt i regnskapsåret som beregnet av den skattepliktiges overskudd eller underskudd i regnskapsåret,

h)   inntektsskatt som er betalt i løpet av det aktuelle regnskapsåret av datterselskapet, og

i)     akkumulert fortjeneste.

Opplysningene skal så vidt mulig hentes fra årsregnskapet, og eventuelle forskjeller skal forklares.

Ny § 6 skal lyde:

§ 6. Offentliggjøring
Rapport etter § 4 og § 5 skal offentliggjøres på den rapporteringspliktiges hjemmesider på internett, og skal være tilgjengelig i minst 5 år.

Nåværende § 5 blir ny § 7.

 

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2017 og senere.