Forskrift til lov 1. mars 2019 nr. 2 om register over reelle rettighetshavere

Fastsatt av Finansdepartementet 21. juni 2021 med hjemmel i lov 1. mars 2019 nr. 2 om register over reelle rettighetshavere §§ 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 23b (direktiv (EU) 2015/849).

Kapittel 1. Presisering av virkeområdet til lov om register over reelle rettighetshavere

§ 1-1 Forvaltere av utenlandske truster og lignende juridiske arrangementer

 Lov om register over reelle rettighetshavere gjelder etter lovens § 2 annet ledd for forvaltere av utenlandske truster og lignende juridiske arrangementer som driver virksomhet i riket, uavhengig av om forvalterne eller de juridiske arrangementene har registreringsplikt i norsk register. Forvaltere nevnt i første punktum skal i alle fall anses å drive virksomhet i riket når de i trusten eller det juridiske arrangements navn

 1. underlegges kundetiltak, jf. hvitvaskingsloven § 10, av rapporteringspliktig i riket, jf. hvitvaskingsloven § 4, eller
 2. erverver fast eiendom i riket.

§ 1-2 Unntak fra lov om register over reelle rettighetshavere

Følgende juridiske personer, enheter og andre sammenslutninger er unntatt lov om register over reelle rettighetshavere, jf. lovens § 2, og er derfor ikke registreringspliktige, jf. lovens § 3 første ledd:

 1. Dødsbo.
 2. Konkursbo.
 3. Foreninger som verken er næringsdrivende foreninger, jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 2‑1 første ledd nr. 6 eller foreninger med regnskapsplikt, jf. regnskapsloven § 1‑2 første ledd nr. 9.
 4. Stiftelser omfattet av stiftelsesloven. Næringsdrivende stiftelser omfattet av stiftelsesloven § 4 annet ledd bokstav c, er likevel omfattet av lov om register over reelle rettighetshavere.
 5. Verdipapirfond opprettet i samsvar med verdipapirfondloven.
 6. Staten, fylkeskommuner og kommuner.
 7. Statsforetak.
 8. Kommunale foretak, herunder interkommunale foretak.
 9. Den norske kirke og tilknyttede kirkelige enheter.
 10. Bankenes sikringsfond.
 11. Studentsamskipnader.
 12. Helseforetak, herunder regionale helseforetak.

Kapittel 2. Identifisering av reelle rettighetshavere, herunder opplysningsplikt. Dokumentasjon

§ 2-1 Registreringspliktige som ikke er stiftelser eller forvaltere av utenlandske truster eller lignende juridiske arrangementer

(1) Når registreringspliktige skal identifisere reelle rettighetshavere, jf. lov om register over reelle rettighetshavere § 4 første ledd, skal de innhente og oppbevare opplysninger om fysiske personer som oppfyller ett eller flere av de følgende kriteriene:

 1. Direkte eller indirekte eier mer enn 25 prosent av eierandelene i den registreringspliktige.
 2. Direkte eller indirekte kan stemme for mer enn 25 prosent av stemmerettighetene i den registreringspliktige, i tilfeller der fordelingen av stemmerettigheter avviker fra eierandelene.
 3. Direkte eller indirekte kan utpeke eller avsette mer enn halvparten av den juridiske personens eller sammenslutningens styremedlemmer eller tilsvarende.
 4. På annen måte enn angitt i bokstav a til c utøver kontroll over den registreringspliktige.

(2) Registreringspliktige skal innhente og oppbevare opplysninger om grunnlaget for at de fysiske personene er reelle rettighetshavere etter første ledd. Opplysninger om grunnlaget for identifiseringen skal for hver av dem omfatte om posisjonene innehas

 1. direkte,
 2. indirekte, jf. tredje ledd,
 3. gjennom enighet eller avtale, formell eller uformell, med registreringspliktig, øvrige eiere eller andre, eller med grunnlag i vedtekter eller tilsvarende, og
 4. på annen måte enn angitt i bokstav a til c.

Der flere av grunnlagene i bokstav a til c til sammen gir den aktuelle posisjonen, jf. første ledd, skal opplysninger om disse grunnlagene innhentes og oppbevares.

(3) En posisjon innehas indirekte når vedkommende direkte eller gjennom andre juridiske personer, enheter, sammenslutninger eller arrangementer, har rett til å stemme for halvparten eller mer av stemmerettighetene, eller utpeke eller avsette halvparten eller mer av styremedlemmene eller tilsvarende, i juridiske personer, enheter, sammenslutninger eller arrangementer som alene eller til sammen innehar nevnte posisjoner i registreringspliktig.

(4) Ved beregningen av eierandeler, stemmerettigheter og rettigheter til å utpeke og avsette styremedlemmer eller tilsvarende, skal registreringspliktige se bort fra stemmerettigheter og rettigheter til å utpeke eller avsette styremedlemmer eller tilsvarende som det ikke er rett til å utøve, herunder som følge av at de tilhører den registreringspliktige selv eller juridiske personer, enheter, arrangementer eller sammenslutninger den registreringspliktige selv har eierandeler i.

(5) Registreringspliktige skal innhente og oppbevare informasjon om hvor mange prosent eierandeler og stemmerettigheter reelle rettighetshavere har, jf. også § 3‑4.

§ 2-2 Stiftelser. Utenlandske truster og lignende juridiske arrangementer

(1) Når stiftelser skal identifisere reelle rettighetshavere, jf. lov om register over reelle rettighetshavere § 4 første ledd, skal de innhente og oppbevare opplysninger om samtlige av følgende fysiske personer:

 1. Styremedlemmer og eventuell daglig leder.
 2. Fysiske personer som uttrykkelig er angitt til å utpeke et flertall av styremedlemmene i stiftelsen.
 3. Fysiske personer som har avgitt grunnkapital til stiftelsen.
 4. Fysiske personer som er tilstått særlige rettigheter i medhold av stiftelsesloven § 9 første ledd bokstav d.
 5. Fysiske personer som uttrykkelig er angitt som destinatar.

Dersom andre enn fysiske personer er i posisjoner nevnt i bokstav b til e, skal stiftelsen innhente opplysninger om deres reelle rettighetshavere på tidspunktet for når den aktuelle posisjonen ble oppnådd, der disse kan identifiseres, eventuelt daglig leder, styremedlemmer eller personer i tilsvarende posisjoner. I slike tilfeller skal det innhentes opplysninger om navn, adresse og eventuelt organisasjonsnummer for den juridiske personen, enheten, sammenslutningen eller arrangementet. Det skal også innhentes opplysninger om navn, adresse og eventuelt organisasjonsnummer for mellomliggende juridiske personer, enheter, sammenslutninger og arrangementer.

(2) Når forvaltere av utenlandske truster og lignende juridiske arrangementer skal identifisere reelle rettighetshavere, jf. lov om register over reelle rettighetshavere § 4 første ledd, skal de innhente og oppbevare opplysninger om fysiske personer i samtlige av følgende posisjoner eller lignende posisjoner i andre juridiske arrangementer enn trust:

 1. Oppretter.
 2. Forvalter.
 3. Beskytter.
 4. Begunstigede eller, dersom individuelle begunstigede foreløpig ikke kan identifiseres, kretsen av begunstigede som har en hovedinteresse i opprettelsen eller forvaltningen av trusten eller det lignende juridiske arrangementet.
 5. Enhver annen fysisk person som ved direkte eller indirekte eierskap eller på annen måte utøver kontroll over trusten eller det lignende juridiske arrangementet.

Dersom andre enn fysiske personer er i posisjoner nevnt i bokstav a til e, skal forvalteren innhente opplysninger om deres reelle rettighetshavere, der disse kan identifiseres, eventuelt daglig leder, styremedlemmer eller personer i tilsvarende posisjoner. I slike tilfeller skal det innhentes opplysninger om navn, adresse og eventuelt organisasjonsnummer for den juridiske personen, enheten, sammenslutningen eller arrangementet. Det skal også innhentes opplysninger om navn, adresse og eventuelt organisasjonsnummer for mellomliggende juridiske personer, enheter, sammenslutninger og arrangementer.

§ 2-3 Fremgangsmåte ved identifisering. Dokumentasjon

(1) For å identifisere fysiske personer etter §§ 2-1 og 2‑2 må registreringspliktige innhente opplysninger fra bl.a. stiftelsesdokumenter, vedtekter, aksjeeierbok eller tilsvarende. Der det er relevant, må registreringspliktige innhente opplysninger om eventuelle enigheter eller avtaler, formelle eller uformelle, som regulerer utøvelsen av eierrettigheter og stemmerettigheter i den registreringspliktige. Der det er relevant, må registreringspliktige også innhente opplysninger fra eventuelle mellomliggende juridiske personer, enheter, sammenslutninger og arrangementer.

(2) Dokumentasjonen etter lov om register over reelle rettighetshavere § 4 tredje ledd skal gjøre det mulig å ettergå og forstå hvorfor de relevante fysiske personene er identifisert av den registreringspliktige.

§ 2-4 Opplysningsplikt

Juridiske personer, enheter, sammenslutninger og arrangementer som er i posisjoner nevnt i §§ 2-1 første ledd bokstav a til d eller 2-2 første ledd bokstav b til e eller annet ledd bokstav a til d, fysiske personer omfattet av §§ 2-1 første ledd og 2-2, eiere av eierandeler i registreringspliktig samt andre som med rimelighet kan antas å ha opplysninger av betydning for registreringspliktiges identifisering av reelle rettighetshavere, har plikt til å gi opplysninger som er relevante for å identifisere reelle rettighetshavere etter forespørsel fra registreringspliktig. Personer det skal registreres opplysninger om i registeret, har plikt til å gi opplysningene som skal registreres.

§ 2‑5 Lagring av opplysninger om reelle rettighetshavere

(1) Når registreringspliktige, med unntak av forvalter av utenlandsk trust eller lignende juridiske arrangement, oppløses, avvikles eller på annen måte opphører å eksistere, skal registreringspliktiges styre eller tilsvarende på tidspunktet for opphøret, sørge for at alle opplysninger, vurderinger og dokumentasjon innhentet etter §§ 2‑1 til 2‑4 lagres i fem år etter den registreringspliktige opphørte å eksistere.

(2) Når forvalter av utenlandsk trust eller lignende juridisk arrangement ikke lenger har plikt til å ha opplysninger registrert i register over reelle rettighetshavere, skal forvalter sørge for at alle opplysninger, vurderinger og dokumentasjon innhentet etter §§ 2‑1 til 2‑4 lagres i fem år etter registreringsplikten opphørte.

§ 2‑6 Varsel

Registreringspliktig har ansvar for å varsle reelle rettighetshavere om registreringen av opplysninger i registeret over reelle rettighetshavere, jf. kapittel 3 i forskriften her. Varsling kan gis i forbindelse med innhenting av opplysninger etter dette kapittelet.

Kapittel 3. Registrering av opplysninger om reelle rettighetshavere

§ 3-1 Registeret over reelle rettighetshavere

(1) Registeret føres av registerenheten i Brønnøysund.

(2) Registerfører kan, ved føring av registeret etter reglene i denne forskriften og lov om register over reelle rettighetshavere, automatisere saksbehandlingen og kreve at meldinger til registeret sendes elektronisk.

(3) Som ledd i føringen av registeret, kan registerføreren kreve at meldinger inneholder opplysninger som gjør det mulig å identifisere og skille registreringspliktige, herunder identifiserende opplysninger om utenlandske truster og lignende juridiske arrangementer og deres forvaltere.

§ 3-2 Innhenting av opplysninger fra offentlig myndigheter og registre

Registerfører kan innhente opplysninger som skal registreres i registeret over reelle rettighetshavere, fra andre offentlige myndigheter og offentlige registre. Slik innhenting kan automatiseres og skje maskinelt.

§ 3-3 Retting av feil i registeret

 (1) Dersom en innføring i registeret er uriktig eller det på annen måte er gjort feil i forbindelse med registreringen, skal feilen rettes. Registreringspliktig skal underrettes om hvordan feilen vil bli rettet. Registreringspliktig skal varsle de reelle rettighetshaverne som omfattes av rettingen.

(2) Dersom det er uklart hvordan feilen skal rettes, eller den av andre grunner ikke kan rettes uten ny melding fra den registreringspliktige, kan registerføreren ta inn en opplysning om feilen i registeret. Det skal samtidig gis pålegg om retting etter lov om register over reelle rettighetshavere § 14.

(3) Reell rettighetshaver kan varsle registerfører om feil i registeret dersom vedkommende mener det er registrert uriktige opplysninger om seg selv, og vedkommende har varslet registreringspliktig om dette, uten at opplysningen har blitt korrigert. § 3-10 fjerde ledd gjelder tilsvarende.

§ 3‑4 Registrering av opplysninger for registreringspliktige som ikke er stiftelser eller forvaltere av utenlandske truster eller lignende juridiske arrangementer

(1) Registreringspliktige skal registrere opplysninger om reelle rettighetshavere identifisert etter denne forskriften § 2-1 første ledd og posisjonen de innehar, jf. nevnte bestemmelse bokstav a til d. Eierskap og stemmerettigheter registreres i intervallene 25,01-49,99 prosent, 50-74,99 prosent og 75-100 prosent. Der en persons eierskap og stemmerettigheter identisk, er det ikke nødvendig å registrere begge grunnlagene.

(2) Registreringspliktige skal også registrere opplysninger om grunnlaget for at fysiske personer er identifisert, jf. § 2-1 annet ledd. Når posisjonen innehas indirekte, skal organisasjonsnummer til alle mellomliggende juridiske personer, enheter, sammenslutninger og arrangementer registreres. Hvis disse ikke har norsk organisasjonsnummer, skal foretaksnavn og utenlandsk organisasjonsnummer registreres. Har disse ikke utenlandsk organisasjonsnummer, skal foretaksnavn og adresse registreres.

(3) Dersom en fysisk person er i posisjon som nevnt i § 2-1 første ledd som følge av en kombinasjon av grunnlagene nevnt i samme bestemmelse annet ledd bokstav a til c, skal alle grunnlagene registreres.

(4) Dersom registreringspliktige ikke har identifisert reelle rettighetshavere, jf. lov om register over reelle rettighetshavere § 9 annet ledd, skal de registrere opplysninger nevnt i lov om register over reelle rettighetshavere § 4 annet ledd, unntatt bokstav c, om daglig leder og styremedlemmer, eller personer i tilsvarende posisjoner. Opplysningene kan hentes fra annet offentlig register. Dersom grunnen til at det ikke er identifisert reelle rettighetshavere er at en juridisk person omfattet av denne forskriften § 1‑2 bokstav f til l, eller tilsvarende utenlandske juridiske personer uten eiere, direkte eller indirekte eier minimum 75 prosent av eierandelene eller kan stemme for minimum 75 prosent av stemmerettighetene, skal det registreres opplysning om det, samt opplysning om den juridiske personen er utenlandsk.

§ 3-5 Registrering av opplysninger om reelle rettighetshavere i stiftelser og utenlandske truster og lignende juridiske arrangementer

(1) Stiftelser skal registrere opplysninger om reelle rettighetshavere som er identifisert etter denne forskriften § 2‑2 første ledd, og opplysninger om posisjonen de innehar, jf. § 2‑2 første ledd a til e, herunder om § 2‑2 første ledd tredje siste punktum kommer til anvendelse og opplysninger nevnt i § 2‑2 første ledd nest siste og siste punktum.

(2) Forvaltere av utenlandske truster og lignende juridiske arrangementer skal registrere opplysninger om reelle rettighetshavere som er identifisert etter § 2‑2 annet ledd, og opplysninger om posisjonen de innehar, jf. denne forskriften § 2-2 annet ledd bokstav a til e, herunder om § 2‑2 annet ledd tredje siste punktum kommer til anvendelse og opplysninger nevnt i § 2-2 annet ledd nest siste og siste punktum.

§ 3-6 Registrering av opplysninger om norskregistrerte utenlandske foretak (NUF-er)

Dersom et norskregistrert utenlandsk foretak har opplysninger om reelle rettighetshavere registrert i et register i utlandet, kan foretaket unnlate å registrere opplysninger om reelle rettighetshavere etter §§ 3-4 eller 3‑5. Foretaket skal registrere navn og internettadresse til registeret der reelle rettighetshavere er registrert. Unntaket her gjelder bare dersom det utenlandske foretaket er underlagt plikt til å registrere opplysninger om reelle rettighetshavere i en annen EØS-stat.

§ 3‑7 Kontroll av registrerte opplysninger

(1) Registerfører skal prøve om innsendte opplysninger er i samsvar med reglene i lov om register over reelle rettighetshavere og forskriften her. Dersom ikke alle påkrevde opplysninger er sendt inn, skal registrering nektes. Det skal fremgå av registeret hvilke registreringspliktige som ikke har registrert opplysninger om reelle rettighetshavere.

(2) Registerfører kan kontrollere riktigheten av opplysninger om reelle rettighetshavere. Kontroll kan utføres av eget tiltak eller etter opplysninger fra andre.

(3) I forbindelse med kontroll etter annet ledd kan registerfører innhente opplysninger fra andre offentlige myndigheter. Registerfører kan videre pålegge den registreringspliktige å gi nødvendige opplysninger og dokumentasjon av opplysningene om reelle rettighetshavere og den registreringspliktiges vurderinger vedrørende spørsmålet om hvem som er reelle rettighetshavere.

(4) Manglende oppfyllelse av pålegg kan medføre tvangsmulkt, jf. § 5-1.

§ 3-8 Signering av meldinger til registeret

Meldinger til registeret for registrering etter forskriften her skal signeres av en fysisk personsom innehar en av følgende roller i registreringspliktig:

 1. Styremedlem.
 2. Daglig leder.
 3. Ansvarlig deltaker.
 4. Komplementar.
 5. Forretningsfører.
 6. Representant for norskregistrert utenlandsk foretak, jf. merverdiavgiftsloven § 2-1 sjette ledd.
 7. Forvalter av utenlandsk trust eller juridisk arrangement.
 8. Tilsvarende kontaktperson.

Melding kan også signeres av en fysisk person som har fått delegert retten til å signere meldingen på vegne av virksomheten.

§ 3-9 Tilgang til registeret. Unntak fra innsyn i særlige tilfeller

(1) Det skal være tilgang til registrerte opplysninger om reelle rettighetshavere i registeret i minst ti år etter at opplysningen ble endret. Det samme gjelder etter at den registreringspliktige har opphørt. Når opplysninger er innhentet fra andre registre, jf. § 3‑2, og historiske opplysninger er tilgjengelige fra slikt register i minst like lang tid som etter forskriften her, er det ikke nødvendig at samme historiske opplysninger lagres og tilgjengeliggjøres i registeret over reelle rettighetshavere.

(2) Offentlige myndigheter nevnt i § 3‑11 og rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven § 4 første ledd bokstav a, b, c, e, g, h til k, n og o skal ha tilgang til fødsels- og d-nummer.

(3) Med unntak av opplysninger om posisjonen den fysiske personen innehar, bostedsland, nasjonalitet og fødselsår, skal det ikke gis tilgang til opplysninger om mindreårige. Det skal fremgå av registeret at opplysninger er unntatt.

(4) Etter søknad kan registerfører gjøre unntak fra tilgang til opplysninger om konkrete fysiske personer. Søknad kan bare innvilges dersom det foreligger en konkret, ekstraordinær og uforholdsmessig risiko for at den fysiske personen søknaden gjelder, utsettes for bedrageri, utpressing, trakassering, vold eller trusler. Søknad kan også innvilges uten hensyn til annet punktum der den fysiske personen er fratatt rettslig handleevne. Unntak fra tilgang til opplysninger omfatter ikke opplysninger om posisjonen den fysiske personen innehar, bostedsland, nasjonalitet og fødselsår, og det skal fremgå av registeret at opplysninger er unntatt.

(5) Unntaket fra tilgang i tredje og fjerde ledd gjelder likevel ikke for offentlige myndigheter og rapporteringspliktige nevnt i annet ledd.

§ 3-10 Meldeplikt om uoverensstemmelser

(1) Offentlige myndigheter nevnt i § 3‑11 og rapporteringspliktige omfattet av hvitvaskingsloven § 4 første ledd bokstav a, b, c, e, g, h til k, n og o skal melde fra til registerfører om de avdekker at det er registrert opplysning om personer som ikke innehar posisjonene i registreringspliktig, jf. § 2‑1 første ledd og § 2‑2, eller at det ikke er registrert opplysninger om personer som innehar posisjoner nevnt i § 2‑1 første ledd eller § 2-2 i registeret over reelle rettighetshavere. Offentlige myndigheter og rapporteringspliktige som nevnt skal samtidig oppgi opplysninger om reelle rettighetshavere som de mener er korrekte. Første og annet punktum gjelder ikke når slik melding fra offentlig myndighet vil kunne avsløre eller på annen måte vanskeliggjøre pågående etterforskning eller lignende undersøkelser eller innebærer brudd på lovbestemt taushetsplikt.

(2) Registerfører skal registrere opplysning om meldingen i registeret over reelle rettighetshavere, med opplysning om tidspunkt og hvem det er som har meldt fra.

(3) Opplysninger om at det er meldt fra, skal være tilgjengelig for enhver når meldingen ikke er fulgt opp innen fristen i fjerde ledd. Tilgang til selve meldingen, hvem som har meldt fra, tidspunktet for meldingen og opplysninger om påståtte reelle rettighetshavere skal bare være tilgjengelige for offentlige myndigheter og rapporteringspliktige. Når meldingen er blitt fulgt opp, skal opplysninger om at det er meldt fra ikke lenger være tilgjengelig for allmennheten. Offentlige myndigheter og rapporteringspliktige skal ha tilgang til meldinger også etter at de er fulgt opp.

(4) Registerfører skal pålegge registreringspliktig å korrigere opplysninger om reelle rettighetshavere. Registreringspliktig skal gis frist på tre uker til å bekrefte eller endre opplysningene i registeret. Ved utløpet av fristen kan det ilegges tvangsmulkt, jf. lov om register over reelle rettighetshavere § 14 og forskriften her § 5‑1.

§ 3‑11 Offentlige myndigheter omfattet av §§ 3‑9 og 3-10

Følgende offentlige myndigheter er omfattet av reglene i §§ 3‑9 og 3‑10 om tilgangen til registeret mv.:

 1. Politi- og påtalemyndighet.
 2. Enheten for finansiell etterretning ansvarlig for å motta opplysninger om mistenkelige forhold etter hvitvaskingsloven § 26.
 3. Skattemyndigheter.
 4. Tilsynsmyndigheter for rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket.
 5. Andre myndigheter med ansvar for å etterforske og påtale hvitvasking, primærforbrytelser og terrorfinansiering.
 6. Andre myndigheter med ansvar for sporing, båndlegging og inndragning av utbytte.
 7. Sikkerhetsmyndigheten.
 8. Tilsynsmyndighet for stiftelser.

Kapittel 4. Særlige regler for børsregistrerte selskaper

§ 4-1 Registreringspliktige med eierandeler opptatt til handel på regulert marked

Registreringspliktige som har eierandeler opptatt til handel på regulert marked i EØS-stat eller annen stat med tilsvarende internasjonale standarder som sikrer tilstrekkelig innsyn i opplysninger om eierforhold, er unntatt §§ 2‑1 og 3‑4. Disse registreringspliktige skal i stedet registrere opplysninger om navn, hjemland og internettadresse til det regulerte markedet eller handelsplassen med tilsvarende informasjonsplikt der informasjon om den registreringspliktiges eierforhold er tilgjengelig.

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 5‑1 Fastsettelse og beregning av tvangsmulkt

(1) Tvangsmulkt ilegges registreringspliktig etter følgende satser:

 1. Et halvt rettsgebyr per dag de første åtte uker.
 2. Ett rettsgebyr per dag de neste ti uker.
 3. Ett og et halvt rettsgebyr per dag påfølgende uker.

(2) Tvangsmulkt ilegges per dag, og kreves inn etter henholdsvis åtte uker, atten uker, og deretter hver tiende påfølgende uke.

(3) Tvangsmulkt kan ikke ilegges uten at registerfører har varslet registreringspliktige om manglende overholdelse av meldeplikten, og gitt denne en rimelig frist til å rette forholdet. Særskilt varsel er ikke nødvendig i tilfeller der det følger av pålegget selv at tvangsmulkt vil påløpe ved utløpet av fristen i pålegget.

(4) Registerfører kan etter søknad helt eller delvis ettergi tvangsmulkt dersom det blir gjort sannsynlig at innsendingsplikten ikke er overholdt som følge av forhold utenfor den registreringspliktiges kontroll, eller dersom særlige rimelighetsgrunner tilsier det. Søknad om ettergivelse av ilagt tvangsmulkt må fremmes innen ett år etter første varsel om ileggelse ble sendt registreringspliktig. Registreringspliktig kan ikke søke om ettergivelse av tvangsmulkt ilagt som følge av manglende overholdelse av fristen i lov om register over reelle rettighetshavere § 9 tredje ledd.

(5) Dersom grunnlaget for ileggelse av tvangsmulkt ikke er bortfalt etter åtte uker med tvangsmulkt rettet mot registreringspliktig, kan pålegg og tvangsmulkt ilegges personer omfattet av forskriften her § 3-8 bokstav a til g, jf. lov om register over reelle rettighetshavere § 14 første ledd tredje punktum, etter samme satser som for registreringspliktige. Personene i første punktum er solidarisk ansvarlige for tvangsmulkten. Når pålegg og tvangsmulkt er blitt rettet mot personene i første punktum, kan ikke tvangsmulkt påløpe etter at vervet er fratrådt.

§ 5‑2 Ikrafttredelse

Forskriften kapittel 1 og 2 trer i kraft 1. november 2021. Øvrige deler av forskriften trer i kraft når departementet bestemmer.