Historisk arkiv

Økt åpenhet om eierskap og kontroll over norske juridiske personer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt en forskrift med utfyllende regler til lov om register over reelle rettighetshavere.

Forskriften skal bidra til at allmennheten, offentlige myndigheter og rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven får bedre tilgang på informasjon om eierskap og kontroll over norske selskaper og andre juridiske personer.

Åpenhet om selskaper og andre juridiske konstruksjoner er viktig for å bidra til de ikke kan misbrukes for ulovlige formål. Et tiltak er åpenhet om de fysiske personene som står bak juridiske konstruksjoner, gjerne kalt "reelle rettighetshavere". I lov om register over reelle rettighetshavere ble det gitt regler som legger til rette for å opprette et offentlig tilgjengelig register for slike opplysninger. Loven forutsatte imidlertid utfyllende forskrifter.

Forskriften gir regler om identifisering av reelle rettighetshavere, herunder opplysningsplikt for å gjøre identifiseringen mulig, og hvilke opplysninger som skal innhentes om dem. For de fleste foretak vil det være enkelt å identifisere reelle rettighetshavere. Opplysningene skal registreres i et offentlig tilgjengelig register over reelle rettighetshavere.

På samme måte som i andre land kreves det at de fysiske personene har en viss innflytelse i den juridiske personen for å anses som en reell rettighetshaver. Et utgangspunkt for denne vurderingen er eierskap og stemmerettigheter, og en terskelverdi på 25 prosent gir en god balanse mellom kravet til åpenhet, likebehandling på tvers av landegrenser og å unngå en unødvendig omfattende rapporteringsbyrde.

Allmennheten skal ha tilgang til det sentrale registeret over reelle rettighetshavere, uten krav om innlogging eller gebyr.

Reglene som handler om identifisering og innhenting av opplysninger om reelle rettighetshavere på de juridiske personenes hånd, herunder opplysningsplikt for berørte personer, trer i kraft 1. november 2021.

Departementet vil komme tilbake til når reglene om registeret trer i kraft. Det tas uansett sikte på å etablere overgangsordninger i forbindelse med ikrafttredelse av regler om registrering av opplysninger om reelle rettighetshavere i registeret.