Forskrift til lov om fastsettelse av referanserenter (referanserenteforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 16. november 2016 med hjemmel i lov 4. desember 2015 nr. 95 om fastsettelse av referanserenter (referanserenteloven) §§ 4 og 7 annet ledd.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.   Definisjoner

(1) Med rentebidrag menes markedspriser eller anslag på priser levert av panelbank for fastsettelse av referanserenter hos en administrator.

(2) Med panelbank menes et finansforetak som leverer rentebidrag til en administrator.

(3) Med innberetter menes en fysisk person som er ansatt i en panelbank, og som deltar i leveringen av rentebidrag.

 

§ 1-2.   Unntak

(1) Referanserenten Norwegian Overnight Weighted Average (Nowa) skal ikke omfattes av referanserenteloven.

 

Kapittel 2. Krav til administratorer

§ 2-1.   Krav til søknad

(1) Søknad etter om godkjenning som administrator og organiseringen av fastsettelse av en referanserente skal inneholde:

1)           søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer,

2)           opplysninger om søkerens eiere og ledelse,

3)           opplysninger om søkerens organisering og styringsstruktur,

4)           opplysninger om søkerens økonomiske forhold

5)           opplysninger om hvilken referanserente administrator skal fastsette, definisjonen av den og hvilke rentebidrag som skal mottas,

6)           en beskrivelse av leveringsprosessen for rentebidrag og fastsettelsen av referanserenten,

7)           opplysninger om eventuelle interessekonflikter som er identifisert, og håndteringen av dem,

8)           beskrivelse av eventuell utkontraktering som skal skje, med tilhørende avtaler,

9)           mandatet for overvåkningskomiteen som nevnt i § 2-8, og dens sammensetning,

10)       foretakets interne retningslinjer og rutiner som nevnt i § 2-13 og

11)       andre opplysninger av betydning for vurderingen av søknaden.

 

§ 2-2.   Organisering

(1) En administrator skal fastsette en referanserente operasjonelt atskilt fra annen virksomhet.

 

§ 2-3.   Fastsettelse av referanserente

(1) En administrator skal fastsette en referanserente på grunnlag av pålitelige og representative rentebidrag.

 

§ 2-4.   Kontroll

(1) En administrator skal treffe tiltak som sikrer løpende overvåkning av leveringen av rentebidrag.

 

§ 2-5.   Interessekonflikter

(1) En administrator skal treffe tiltak for å identifisere og håndtere interessekonflikter.

 

§ 2-6.   Konfidensialitet

(1) En administrator skal treffe tiltak som sikrer at rentebidrag behandles betryggende og konfidensielt inntil referanserenten er offentliggjort.

 

§ 2-7.   Etterlevelsesfunksjon

(1) En administrator skal ha en funksjon med ansvar for å kontrollere etterlevelsen av krav som gjelder for administratoren. Funksjonen skal rapportere til administrators styre.

 

§ 2-8.   Overvåkningskomité

(1) En administrator skal ha en overvåkningskomité som skal overvåke levering av rentebidrag og fastsettelse av referanserenten.

(2) Komiteen skal ha medlemmer som representerer panelbanker og brukere av referanserenter, og uavhengige medlemmer.

(3) Navn på medlemmene og opplysninger om deres mulige interessekonflikter skal være offentlig tilgjengelig.

 

§ 2-9.   Varslingsplikt

(1) En administrator skal pålegge sine ansatte og oppdragstakere skriftlig å varsle overvåkningskomiteen ved mistanke om manipulasjon av rentebidrag.

(2) Administrator skal varsle Finanstilsynet dersom mistanken ikke kan avkreftes.

 

§ 2-10. Klageordning

(1) En administrator skal ha et offentlig tilgjengelig system for mottak og behandling av klager over fastsettelsen av en referanserente.

 

§ 2-11. Dokumentasjon

(l) En administrator skal oppbevare:

1)      rentebidrag og annen kommunikasjon med panelbankene,

2)      referater og andre dokumenter utarbeidet for eller av overvåkningskomiteen og

3)      dokumentasjon knyttet til klager.

(2) Dokumentasjonen som nevnt i første ledd skal lagres i minst fem år.

 

§ 2-12. Endringer i definisjonen av referanserenter mv.

(l) Før en administrator endrer definisjonen eller metoden for fastsettelse av en referanserente, skal forslag til endring gjøres offentlig tilgjengelig. Det skal gis en frist for merknader.

(2) Endringer som nevnt i første ledd skal meldes til Finanstilsynet før de trer i kraft.

 

§ 2-13. Interne retningslinjer og rutiner

En administrator skal ha interne retningslinjer og rutiner for:

1)      definisjon og fastsettelse av referanserente,

2)      offentliggjøring av opplysninger om definisjonen av en referanserente og leveringsprosessen,

3)      offentliggjøring av referanserenten,

4)      kontrollen som nevnt i § 2-4,

5)      identifisering og håndtering av interessekonflikter som nevnt i § 2-5,

6)      behandling av konfidensielle opplysninger som nevnt i § 2-6,

7)      etterlevelsesfunksjonen som nevnt i § 2-7,

8)      overvåkningskomiteen som nevnt i § 2-8,

9)      varslingsplikten som nevnt i § 2-9,

10)  klageordningen som nevnt i § 2-10,

11)  dokumentasjon som nevnt i § 2-11 og

12)  endringer som nevnt i § 2-12.

 

Kapittel 3. Krav til panelbanker

§ 3-1.   Interessekonflikter

(1) En panelbank skal treffe tiltak for å identifisere og håndtere interessekonflikter knyttet til dens levering av rentebidrag.

(2) Panelbanken skal til enhver tid ha oppdaterte og mest mulig presise opplysninger om identifiserte interessekonflikter, og dokumentere disse i henhold til § 3-6 annet ledd.

(3) Innberettere skal ikke ha tilgang til informasjon om konkrete handelsposisjoner relatert til den referanserenten som rentebidraget gjelder. Er innberetter likevel kjent med konkrete handelsposisjoner relatert til den referanserenten som rentebidraget gjelder, skal innberetterens overordnede informeres om dette, og kommunikasjonen skal dokumenteres i henhold til § 3-6 annet ledd.

(4) Innberettere skal ikke kunne treffe beslutninger om panelbankens handler i finansielle instrumenter i handelsporteføljen som kan påvirkes av referanserenten som rentebidraget gjelder.

 

§ 3-2.   Verifisering av rentebidrag

(1) En panelbank skal sørge for at et rentebidrag blir verifisert av minst én annen innberetter enn den som har fastsatt det.

 

§ 3-3.   Varslingsplikt

(1) En panelbank skal pålegge innberettere og deres nærmeste overordnede å varsle foretakets internrevisjon umiddelbart ved mistanke om at foretakets rentebidrag er eller er forsøkt manipulert.

(2) Dersom internrevisjonen ikke kan avkrefte mistanken, skal panelbanken varsle administratorens overvåkningskomité.

 

§ 3-4.   Variabel godtgjørelse

(1) En panelbank skal sikre at innberettere og deres nærmeste overordnede ikke mottar variabel godtgjørelse som er direkte avhengig av utviklingen i referanserenten som rentebidraget gjelder.

 

§ 3-5.   Interne retningslinjer og rutiner

(1) En panelbank skal ha interne retningslinjer og rutiner for levering av rentebidrag som minst skal:

1)      beskrive den metoden og de prosedyrene som brukes ved levering av rentebidrag, herunder subjektive og objektive momenter som kan inngå i vurderingen, og hvordan de vektes,

2)      angi hvilke personer som skal utføre de enkelte oppgavene,

3)      inneholde bestemmelser om håndtering av interessekonflikter, herunder prosedyrer for utveksling av opplysninger mellom personer når slik utveksling kan medføre en interessekonflikt, og

4)      inneholde tiltak for å hindre markedsmanipulasjon som nevnt i verdipapirhandelloven § 3-8 annet ledd som minst skal omfatte en kontroll av panelbankens følsomhet for endringer i referanserenten som rentebidraget gjelder.

 

§ 3-6.   Dokumentasjon

(1) En panelbank skal dokumentere data og andre vesentlige momenter som har vært vurdert ved levering av rentebidrag, hvordan momentene har vært vektet, hvilke innberettere som har deltatt i vurderingen, og om metoden som beskrevet i § 3-5 nr. l har vært fraveket.

(2) En panelbank skal oppbevare referater og annet materiale, herunder all intern og ekstern kommunikasjon, knyttet til levering av rentebidrag.

(3) En panelbank skal føre en liste over arbeidsoppgaver som innberettere og deres direkte overordnede har.

(4) Dokumentasjonen skal lagres slik at det loggføres hvem som har opprettet den, og på hvilket tidspunkt. Det samme gjelder for eventuelle endringer. Endringer skal fremgå uttrykkelig.

(5) Dokumentasjonen skal oppbevares i minst fem år.

 

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 4-1.   Overgangsregler

Administratorer av fastsettelse av referanserenter som ved ikrafttredelsen av lov 4. desember 2015 nr. 95 om fastsettelse av referanserenter driver virksomhet som reguleres av loven, må oppfylle kravene i eller i medhold av loven fra og med 1. januar 2017, og sende søknad om godkjennelse innen samme dato.

 

§ 4-2.   Opphevelse av tidligere forskrift

Forskrift 4. desember 2015 nr. 1410 til lov om fastsettelse av referanserenter oppheves.

 

§ 4-3.   Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.