Regionreformen og kommunereformen - høring av forslag til endringer i friluftsloven og forslag til forskrift om fylkeskommunenes oppgaver på friluftslivsområdet mv.

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i friluftsloven §§ 2, 3a, 15, 16 og 24. Forslaget innebærer at fylkesmannen ikke lenger skal stadfeste kommunenes vedtak om ferdselsrestriksjoner. Forslagene er en oppfølging av kommunereformen. Departementet sender også på høring forslag til ny forskrift om fylkeskommunens oppgaver på friluftslivsområdet, samt forslag til endringer i forskrift av 21. november 2014 nr. 1538 om tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.06.2019

Vår ref.: 18/4053

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i friluftsloven §§ 2, 3a, 15, 16 og 24. Forslaget innebærer at fylkesmannen ikke lenger skal stadfeste kommunenes vedtak om ferdselsrestriksjoner. Forslagene er en oppfølging av kommunereformen.

Departementet sender også på høring forslag til ny forskrift om fylkeskommunens oppgaver på friluftslivsområdet, samt forslag til endringer i forskrift av 21. november 2014 nr. 1538 om tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder. Forslagene er en oppfølging av regionreformen.

Høringsnotat med utkast til lov- og forskriftsendringer følger vedlagt.

Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Merknader til lovendringsforslagene og utkastet til forskrift sendes innen 10. mai 2019.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 18/4053, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på regjeringen.no.


Med hilsen


Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Erlend Smedshaug
seniorrådgiver

Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Departementene
Miljødirektoratet
Norsk Friluftsliv
Friluftsrådenes Landsforbund
Kommunesektorens organisasjon
Utmarkskommunenes sammenslutning
Sametinget
Forsvarsbygg
Kartverket
Jernbanedirektoratet
Landbruksdirektoratet
Naturvernforbundet
WWF-Norge
SABIMA
Norges skogeierforbund
NORSKOG
Statskog SF
Norges bondelag
Norsk bonde- og småbrukerlag