Høring - Forslag til ny tivolilov

Ny lov harmoniseres i stor grad med forslaget til ny taubanelov, og vil danne grunnlaget for tilsynsmetodikken for både taubaner og park- og tivolianlegg. Ansvaret for å gjennomføre tilsynet på begge områder er delegert til Statens jernbanetilsyn.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.04.2016

Vår ref.: 15/5052-10

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til ny tivolilov på alminnelig høring. Høringssaken er tilgjengelig på departementets nettsider.

Vi ber om at eventuelle kommentarer sendes departementet innen 8. april. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" på www.regjeringen.no/id2477176. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Bakgrunn
Godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker er nærmere regulert i tivoliloven. Gjeldende tivolilov ble i 1992 iverksatt som en midlertidig lov i påvente av en samordning med taubaneregelverket.

Ansvaret for å føre tilsyn med park- og tivolianlegg ble i 2011 delegert til Statens jernbanetilsyn, med virkning fra 1. januar 2012. Tilsynet, som er underlagt Samferdselsdepartementet, har også ansvaret for å føre tilsyn med tau- og kabelbaner etter taubaneloven. 

Forslaget til endringer
Forslagene til endringer i tivoliloven innebærer at loven i stor grad harmoniseres med forslaget til ny taubanelov. Til orientering har forslag til ny taubanelov vært på alminnelig høring med frist 9. februar 2016.

Forslaget til endringer av tivoliloven innebærer bl.a. at det i større grad fokuseres på sikkerheten for brukerne og miljøet rundt. Det er særlig viktig at ansvaret for driften av tivoli og fornøyelsesinnretninger plasseres tydelig og at tilsynsmyndigheten gis hjemler for reaksjoner mot dem som ikke driver innenfor regelverket. Dette innebærer bl.a. behov for å innføre krav om sikkerhetsstyring, herunder rapportering av ulykker og hendelser som er en av forutsetningene for å kunne utøve sikkerhetsstyring. Dette er for øvrig sammenfallende med krav etter jernbaneloven og utkast til ny taubanelov.

Videre foreslås det å presisere at innretninger som kun er til privat bruk, ikke omfattes av loven. Det vil f.eks. si at en som setter opp en liten karusell på egen eiendom og som ikke tilbys til andre enn familien, ikke vil være omfattet av loven.

Det foreslås også tydeliggjøring av dagens varslings- og rapporteringsplikt. Forslaget til bestemmelser er sammenfallende med utkast til ny taubanelov, som igjen i stor grad tilsvarer jernbaneundersøkelseslovens kapittel II. Varsling av jernbaneulykker og jernbanehendelser mv. og III. Rapportering og innsamling av opplysninger om jernbaneulykker og jernbanehendelser mv.

Det er videre foreslått presiseringer og endringer i kapittelet om tilsyn og sanksjoner, som er harmonisert med utkastet til ny taubanelov.

Det er foreslått spesifikke forskriftshjemler. Dette er gjort for å tydeliggjøre hvilke fullmakter forvaltningen har til å fastsette utfyllende bestemmelser til loven. I og med at fornøyelsesinnretninger kan være kompliserte innretninger, mener departementet det er mest hensiktsmessig at de detaljerte tekniske kravene fastsettes i forskrift. 

Med hilsen                                                                        

Ole Molnes (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Else-Karin Øvernes

                                                                                          seniorrådgiver

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

 

 

Høringsnotatet finner du her, som pdf-fil:
Horingsnotat_ny_tivolilov.pdf

ALLAN TIVOLI PARK Allan Jakobsen ENK
Barnas Dag AS
Barnas Dag i Porsgrunn
Barnas drøm
Bergen Gokartsenter AS
Bjorli Aktivitetspark DA
Bjørneparken AS
Bletunet Eventyr As
Blånisselandet i Målselv A/S
Bulder Lekeland AS
Bø Sommarland AS
Carting AS
CrosskartRingen A/S
Dyreparken Hotel AS
Egedes Tivoli
EKT AS Langedrag Naturpark
Glomsmyra Motorklubb
Go Kart Utleie DA - Ålesund
Go Rally Team Building a/s
Gudbrandsdal Gokart v/Svein-Tore Åmodt
Halstenrud Gokartutleie
Hamar Gokart
Hansens Leiekart
Harald Huysman Karting AS
Heitmann A/S
Hoppeloppeland Norge AS
Hoppeslott AS
Hugos Tivoli AS
Hunderfossen Familiepark AS
Karo Gokart Karolis Barsciauskas
Kartutleie AS
KBE Events AS
Kinsarvik Gokart ANS
Klatreskogen AS
Klatring på Grensen AS
KNA Klepp Karting Klubb
Kongsberghallen Karting
Kristiansand Dyrepark ASA
Leo`s Lekeland Bærum
Leo's Lekeland Forus A/S
Leos Lekeland Norge AS
Leo's Lekeland Norge AS, avd. Kr.sand
Leos Lekeland Norge AS, avd. Tromsø
Leos Lekeland Norge AS, avd. Trondheim
Lillehammer Olympiapark AS
Lilleputthammer Lekeland AS
Lund Gruppen A/S
Lunds Tivoli
ME Drift AS - KNA Varna Banen
Mega Fun AS
Megazone AS
Metro Bowling og Lekeland Sandefjord
Mjøsa Ferie og Fritidssenter AS
Moheia Fritidspark
Molde Gokartsenter A/S
NAF Bodø og Omegn Gokart
NAF Lofoten Motorsportklubb
Namsskogan Familiepark AS
Per-Åke Bergströms Tivoli AB
Peter Bergströms Tivoli AB
Peter Pan Tivoli AB
Rudskogen Motorsenter AS
Rødskjær Raceway
Skien Gokartutleie AS
Skoghs Nöjesfält AB
Stavanger Karting AS
Tangen Dyrepark
Thomas Tivoli AS
Thomas Tivoli Park DK
Trento AS
Tusenfryd AS
Ullevål Stadion Idrett AS
Unni Olsen
Valldal Aktivitetspark AS
Vamoen Motorsportsenter AS
Villkatt Gokarting Innendørs

Norges Cirkus- og Tivolieieres Forening
Bad, park og idrett

Departementene
Sysselmannen på Svalbard
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

NHO
YS
Virke
TEKNA