Forslag om ny våpenforskrift på høring

Frist 19.12.2005

En arbeidsgruppe har foreslått ny våpenforskrift. Den omfatter blant annet enklere regelverk, nye regler for samlere av våpen og ammunisjon og nye regler for godkjenning av våpenorganisasjoner. Forslaget er sendt på høring. (30.09)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.12.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2005/05921

15.09.05Forslag til ny forskrift om skytevåpen mv. (våpenforskrift) – høring

Vedlagt oversendes forslag til ny våpenforskrift fremlagt av en arbeidsgruppe 15. august 2005, idet vi ber om høringsinstansenes uttalelse innen

mandag 19.12.2005.

Høringsuttalelsene bes også sendt elektronisk på e-post til: morten.thomsen@jd.dep.no

Foruten at forslaget representerer en vesentlig omredigering av gjeldende våpenforskrift, legger den opp til en del nye reguleringer, bl. a. hva angår oppbevaring av skytevåpen, herunder kravet om våpenskap fra første våpen. Videre er det lagt opp til nærmere regulering i forskriften for godkjenning av skytter- ogsamlerorganisasjoner, samt erverv av våpen og ammunisjon til samling. Videre er det foretatt noen revisjoner av regler for de som driver handel og tilvirkning av skytevåpen og ammunisjon.

Når det gjelder arbeidsgruppens forslag til et nytt tidsbegrenset våpenamnesti, gjøres oppmerksom på at dette ikke er knyttet opp mot reguleringene i våpenforskriften. Vi er likevel interessert i høringsinstansenes eventuelle kommentar til forslaget. Arbeidsgruppen flertall har i tillegg foreslått at det gis en særskilt lovhjemmel for et ” permanent” amnesti for uregistrerte våpen som innleveres frivillig til politiet. Se om amnestiforslagene kap. 10.

Arbeidsgruppen har også foreslått ar det innføres registreringsplikt for hagler som i dag ikke er registreringspliktig (ervervet før oktober 1990), og at det i den forbindelse etableres et prosjekt for å gjennomføre etterregistrering som vil være gebyrfri. Se nærmere om dette i kap. 11.

Endelig pekes på at administrative og økonomiske konsekvenser er beskrevet i kap. 13, etter forslaget til ny tekst til forskrift.

Vi ber om at høringsinstansene tar stilling til behovet for å forelegge forslaget for underlagte etater eller andre institusjoner som ikke er med på høringslisten. Politidistriktene og politiets særorganer bes om å sende sine uttalelser til Politidirektoratet, som så utarbeider et samlet høringssvar omfattende politietatens merknader.


Vedlegg:

Forslag til ny våpenforskrift, Oslo 15. august 2005
Lov av 9. juni 1961 om skytevåpen mv.
Forskrift 25.01.1963 om skytevåpen mv. med senere endringer (gjeldende våpenforskrift).


Med hilsen

Karen Alette Melander
ekspedisjonssjef

Magnar Aukrust
avdelingsdirektør

Alternativ til vold

Amnesty International Norge

Barneombudet

Barnepsykiatrisk forening

Børsemakernes Landsforbund

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske lægeforening

Departementene

Det Frivillige Skyttervesen

Det Kriminalitetsforebyggende Råd - KRÅD

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Domstoladministrasjonen

Erstatningsnemnda for voldsofre

Fornærmedeutvalget

Forsvarergruppen av 1977

Generaladvokaten

Institutt for menneskerettigheter

Justissekretariatene

Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Kirkens SOS

Kontoret for voldsoffererstatning

Krisesenterforbundet

Lagmannsrettene

Landsforeningen for voldsofre

Landsforeningen rettferd for taperne

Lensmannsetatens Landslag

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Norges Bedriftsidrettsforbund

Norges Idrettsforbund

Norges Jeger- og fiskerforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Lensmannslag

Norges Metallsilhuett Forbund

Norges Røde Kors

Norges Skiskytterforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Skytterforbund

Norges Sportsbransjeforbund

Norsk Forbund for Praktisk Skyting

Norsk forbund for voldsofre

Norsk forening for kriminalreform – KROM

Norsk Svartkruttunion

Norsk Tjenestemannslag

Norsk Våpeneierforbund

Norsk Våpenhistorisk Selskap

Norske Reserveoffiserers Forbund

Nye Kripos

Politidirektoratet

Politidistriktene

Politiembetsmennenes landsforening

Politiets data- og materielltjeneste

Politiets fellesforbund

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Politihøgskolen

Redd Barna

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Rådgivningskontorene

Scandinavian Ammunition Research Assosiation

Scandinavian Western Shooters

Skytterorganisasjonenes Fellesutvalg

Statsadvokatembetene

Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne

Stine Sofies stiftelse

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Teknologibedriftenes Landsforening

Ungdom mot vold

Villreinrådet i Norge

Våpenrådet

Økokrim