Høring – forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2016

Vår ref.: 16/2002

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling. 

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende. 

Frist for å sende inn høringssvar er 1. oktober 2016.

Svar på høringen under «Send inn høringssvar» nedenfor. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. 

 

Med hilsen                                                                       

Rune Ytre-Arna (e.f.)
avdelingsdirektør

 

Hanne Margrethe Meldal
seniorrådgiver

AFF AS
Akademikerne
ALT c/o Industri Energi
Apotekforeningen
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsforskningsinstituttet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
Arbeidsmiljøsenteret
Barne- og likestillingsdepartementet
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske jordmorforening
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Finans Norge
Finansdepartementet
Finanstilsynet
Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarsdepartementet
Frischsenteret
Fritt Ord
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Fylkesmennene
Handelshøyskolen BI Oslo
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
HR Norge
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Østfold
Institutt for offentlig rett (UIO)
Institutt for privatrett (UIO)
Institutt for samfunnsforskning
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Justis- og beredskapsdepartementet
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konkurransetilsynet
KS
KS Bedrift
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Luftfartens funksjonærforening
Luftfartstilsynet
Maskinentreprenørenes Forbund
Mattilsynet
Miljødirektoratet
NITO
Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid
Nord universitet
Norges Bondelag
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fleridrettsforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Lastebileierforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Flygelederforening
Norsk Flygerforbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Norsk Journalistlag
Norsk Kabinforening
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk PEN
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Regnesentral
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skuespillerforbund
Norsk sosiologforening
Norsk yrkeshygienisk forening
Norske Film + Tv-Produsenters Forening
Norske Meierifolk Landsforening
NTNU
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo kommune
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Private Barnehagers Landsforbund
Regjeringsadvokaten
SAFE
Samferdselsdepartementet
SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
Samfunns- og næringslivsforskning
Senter for seniorpolitikk
SINTEF Teknologi og samfunn
Sparebankforeningen i Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens helsetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Sjøfartsdirektoratet
Skattedirektoratet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Transparency International Norge
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Utenriksdepartementet
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS