Høring Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 2016-2017 Gradvis innføring av elleve måneders støtte

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endring av forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016–2017 på høring. Regjeringen la i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2016 frem en plan for opptrapping av utdanningsstøtten. I Prop 1 S (2016-2017) for Kunnskapsdepartementet er det foreslått å bevilge midler til den første delen av opptrappingen. Det legges opp til å trappe opp utdanningsstøtten i fire like store skritt, slik at støtten økes med en fjerdedel av basisstøttesatsen for én måned i hvert av årene 2017 til 2020. Etter denne planen vil studentene våren 2017 få utbetalt om lag 2 600 kroner mer i basisstøtte enn med dagens regelverk. Opptrappingsplanen innebærer at støtten i vårsemesteret vil øke tilsvarende i de tre påfølgende årene, slik at studentene i undervisningsåret 2019-2020 vil motta utdanningsstøtte i elleve måneder.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.11.2016