Høring Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 2016-2017 Gradvis innføring av elleve måneders støtte

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endring av forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016–2017 på høring. Regjeringen la i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2016 frem en plan for opptrapping av utdanningsstøtten. I Prop 1 S (2016-2017) for Kunnskapsdepartementet er det foreslått å bevilge midler til den første delen av opptrappingen. Det legges opp til å trappe opp utdanningsstøtten i fire like store skritt, slik at støtten økes med en fjerdedel av basisstøttesatsen for én måned i hvert av årene 2017 til 2020. Etter denne planen vil studentene våren 2017 få utbetalt om lag 2 600 kroner mer i basisstøtte enn med dagens regelverk. Opptrappingsplanen innebærer at støtten i vårsemesteret vil øke tilsvarende i de tre påfølgende årene, slik at studentene i undervisningsåret 2019-2020 vil motta utdanningsstøtte i elleve måneder.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.11.2016

Vår ref.: 16/7119

Høringsbrev - alminnelig høring endring av forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 2016/2017 - gradvis innføring av elleve måneders utdanningsstøtte

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endring av forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016–2017 på høring.

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen og de foreslåtte endringene vil tre i kraft umiddelbart etter fastsettelse. De vedlagte høringsdokumentene behandler bare de bestemmelsene hvor det er foreslått endringer i forhold til gjeldende forskrift for 2016–2017 ( Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016–2017 - Lovdata)

Endringene er konkretisering av den planen som ble lagt frem av regjeringen for Stortinget i Prop. 122 S (2015-2016) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2016.  Forslagene er videre i tråd med budsjettforslaget for 2017, jf.  Prop. 1 S (2016-2017) for Kunnskapsdepartementet.

Innhold
Det foreslås å videreføre dagens regulering av ordinært undervisningsår på ti måneder i § 8-5 da denne regelen gjelder alle som får støtte etter forskriftens tredje del. Men det foreslås en omskriving for å vise tydelig at studenter i høyere utdanning og fagskoleutdanning kan ha rett til støtte ut over ti måneder. Selve reguleringen av elleve måneders støtte er foreslått i en ny bestemmelse, § 8-6. Dagens regulering av utvidet støtte, for eksempel til sommerstudier, feltarbeid m.m videreføres, men det legges inn en avgrensning om at støtte etter disse to bestemmelsene ikke kan gis samtidig. Det har vært et prinsipp ved utarbeidelsen av ordningen med elleve måneders støtte at støtte ikke skal gis støtte flere ganger for samme periode, og det er nå tydelig regulert. 

Utbetalingen av støtten er regulert i § 11-3. Studenter i Norge med ordinært undervisningsår vil få støtten utbetalt i juni, utenlandsstudenter med avvikende semesterinndeling vil få støtten utbetalt den måneden de avslutter semesteret. I tillegg foreslås det en innholdsmessig endring ved at regelen om at det ikke gis lån eller bare stipend på under 20 kroner per måned fjernes. Dette har en ren systemteknisk begrunnelse og vil angå svært få studenter.

Det foreslås også å presisere at maksimal periode med sykestipend på fire måneder og 15 dager i løpet av et undervisningsår ikke utvides selv om det kan gis sykestipend også i den ellevte måneden.

Øvrige endringer som foreslås er i hovedsak av teknisk karakter knyttet til omgjøringsordningen.

Endringene vil også bli innarbeidet i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for neste undervisningsår, 2017-2018. 

Høringsfrist
Departementet tar sikte på å fastsette endringsforskriften etter at statsbudsjettet for 2017 er vedtatt. Av hensyn til dette er derfor nødvendig å sette en kortere høringsfrist enn de tre månedene som er normalt ved alminnelig høring. Høringsfristen settes derfor til 21. november 2016.

Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2514974. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2514974    . Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no).  Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

Med hilsen                                                                        

Halvor Midtfjellse (e.f.)
seniorrådgiver

                                                                               Karin Bjørkeli Hjermundrud
                                                                               seniorrådgiver

 

Akademikerne
Akershus fylkeskommune
Ansgar Teologiske Høgskole
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Association of Norwegian Students Abroad
Atlantis Medisinske Høgskole
Aust-Agder fylkeskommune
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Bjørknes høyskole
Buskerud fylkeskommune
Bårdar Akademiet AS
Campus Kristiania Markedshøyskolen
Datatilsynet
Designinstituttet
Det teologiske Menighetsfakultet
Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
Einar Granum kunstfagskole
Elevorganisasjonen
Fabrikken Asker Kunstfagskole
Fagskolen for bokbransjen
Fagskolen Innlandet
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Fleksibel utdanning Norge
Folkehøgskolerådet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Forsvarsdepartementet
Forum for fagskoler - Abelia
Frelsesarmeens offisersskole AS
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Hald Internasjonale Senter
Handelshøyskolen BI
Hedmark fylkeskommune
Helse- og omsorgsdepartementet
Hordaland fylkeskommune
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Juridisk rådgivning for kvinner
Jushjelpa i Midt-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kristne Friskolers Forbund
KS
Kulturdepartementet
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Kunstskolen i Bergen
Kunstskolen i Rogaland
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lovisenberg diakonale høgskole
Menighetsbibelskolen
Musikkteaterhøyskolen
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nettverk for private høyskoler
NLA Høgskolen
Nord studentsamskipnad
Nord universitet
forskning og utdanning Nordisk institutt for studier av innovasjon
Nordland fylkeskommune
Nordland kunst- og filmfagskole
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges arktiske studentsamskipnad
Norges Dansehøyskole
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norgesuniversitetet
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk fosterhjemsforening
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Norsk Montessoriforbund
Norsk studentorganisasjon
Norske Dansekunstnere
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oppland fylkeskommune
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Oslo kommune
Regelrådet
Riksrevisjonen
Rogaland fylkeskommune
Rudolf Steinerhøyskolen
Rådet for offentlige fagskoler
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samisk høgskole
Samordna opptak
Samskipnadsrådet
Senter for internasjonalisering av utdanning
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Skrivekunstakademiet
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Steinerskoleforbundet
Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI
Studentsamskipnaden for Sunnmøre
Studentsamskipnaden i Agder
Studentsamskipnaden i Bergen
Ålesund og Trondheim Studentsamskipnaden i Gjøvik
Studentsamskipnaden i Hedmark
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
Studentsamskipnaden i Molde
Studentsamskipnaden i Oppland
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Stord/Haugesund
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utenriksdepartementet
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
VID vitenskapelig høgskole
Voksenopplæringsforbundet
Vox Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Communication and Technology Westerdals høyskole - Oslo School of Arts
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Østfold fylkeskommune
Ålesund kunstfagskole

Til toppen