Høring Forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 2017-2018

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår om gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2017–2018 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.01.2017

Vår ref.: 16/7173

Høring av forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2017-2018

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2017–2018 (tildelingsforskriften) på høring.

Tildelingsforskriften fastsettes for ett undervisningsår om gangen. Gjeldende forskrift for 2016–2017 er publisert på Lovdata, se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-02-26-205?q=utdanningsstøtte. Forslaget til tildelingsforskrift for 2017–2018 bygger på gjeldende forskrift for 2016–2017, og det vedlagte høringsnotatet inneholder bare omtale av de bestemmelsene der departementet foreslår endringer i 2017–2018. Justering av støttesatser og inntekts- og formuesgrenser vil bli gjort på et senere tidspunkt, og er derfor ikke med som en del av høringen. Til slutt i høringsnotatet finnes en samlet oversikt over endringsforslagene.

Høringsutkastet er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017, jf. Prop. 1 S (2016–2017) for Kunnskapsdepartementet. I budsjettframlegget foreslås det å øke alle støttesatser med 2,3 pst. for undervisningsåret 2017–2018, noe som tilsvarer forventet prisvekst. Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene til regelendringer i tildelingsforskriften er innarbeidet og redegjort for i budsjettforslaget.

Vi gir i det følgende en kort oversikt over regelendringsforslag i høringsnotatet som innebærer realitetsendringer og som medfører budsjettkonsekvenser. Disse forslagene avhenger av  budsjettbehandlingen i Stortinget.  Paragrafene som det vises til gjelder for 2017-2018. Når det er vist til bestemmelser for 2016-2017, er det fordi bestemmelsene er foreslått opphevet.

 • Rett til støtte til delstudier i utlandet for fagskolestudenter (§ 5-1 og § 33-7)
 • Utvidelse av tidsrammen for støtte til ph.d-utdanning i utlandet (§ 8-4)
 • Endring av fristen for å sende inn opplysninger til Lånekassen (§ 14-2)
 • Justering av vilkår for behovsprøving av grunnstipend for forsørgerinntekt som stammer fra formue som eies av barnet, men som forvaltes av fylkesmannen (§ 19-1)
 • Behovsprøving av flyktningstipend (§ 29-1, § 29-3, § 29-10 og § 41-5)
 • Avvikling av stipend til reiser mellom norsk eller nordisk lærested og hjemsted for studenter og andre som ikke tar vanlig videregående opplæring (§ 30-1 og § 30-2 i 2016-2017)
 • Ekstra skolepengelån til trafikkflygerutdanning (§ 30-1)
 • Forenkling av vilkår for hel videregående opplæring i land utenfor Norden for elever som følger foreldrene sine (§ 33-6)
 • Rett til støtte til yrkesfaglig utdanning i små håndverksfag i land utenfor Norden (33-6)
 • Utvidelse av lånerammen for støtte til skolepenger til utdanning i land utenfor Norden (§ 37-4)
 • Stipend for fullført språkkurs i ikke-engelskspråklige land  (§ 35-5 og § 35-5 for 2016-2017)
 • Redusert stipendandel i tilskudd til reiser for utdanning i land utenfor Norden

Forslag om gradvis innføring av elleve måneders utdanningsstøtte med start våren 2017 er ikke med i høringsutkastet. Vi viser til forslag til endringsforskrift for forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2016-2017 som skal regulere dette.

Øvrige forslag til endring i høringsnotatet er regeltekniske, eller gjelder nedfelling av etablert praksis i Lånekassen, og innebærer derfor ikke realitetsendringer. Av disse vil vi spesielt peke på forslag om presisering av hvem som er å forstå som hjemmeboere (§ 26-2), og forslag om presisering av vilkårene for ekstra stipend og utvidet støtteperiode for søker med nedsatt funksjonsevne (§ 8-7, § 43-1 og § 43-2).

Tildelingsforskriften for 2017–2018 vil bli fastsatt i andre halvdel av februar 2017.

Høringsfristen settes til 12. januar 2017. Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no.  Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2514973.  Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no).  Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

 

Med hilsen
                                                                       

Lars Petter Flåtten (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                Torill M. Måseide
                                                                                seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Akademikerne
Akershus fylkeskommune
Ansgar Teologiske Høgskole
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Association of Norwegian Students Abroad
Atlantis Medisinske Høgskole
Aust-Agder fylkeskommune
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Bjørknes høyskole
Buskerud fylkeskommune
Bårdar Akademiet AS
Campus Kristiania Markedshøyskolen
Datatilsynet
Designinstituttet
Det teologiske Menighetsfakultet
Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
Einar Granum kunstfagskole
Elevorganisasjonen
Fabrikken Asker Kunstfagskole
Fagskolen for bokbransjen
Fagskolen Innlandet
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Fleksibel utdanning Norge
Folkehøgskolerådet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Forsvarsdepartementet
Forum for fagskoler - Abelia
Frelsesarmeens offisersskole AS
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Hald Internasjonale Senter
Handelshøyskolen BI
Hedmark fylkeskommune
Helse- og omsorgsdepartementet
Hordaland fylkeskommune
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Juridisk rådgivning for kvinner
Jushjelpa i Midt-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kristne Friskolers Forbund
KS
Kulturdepartementet
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Kunstskolen i Bergen
Kunstskolen i Rogaland
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lovisenberg diakonale høgskole
Menighetsbibelskolen
Musikkteaterhøyskolen
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nettverk for private høyskoler
NLA Høgskolen
Nord studentsamskipnad
Nord universitet
Forskning og utdanning Nordisk institutt for studier av innovasjon
Nordland fylkeskommune
Nordland kunst- og filmfagskole
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges arktiske studentsamskipnad
Norges Dansehøyskole
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norgesuniversitetet
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk fosterhjemsforening
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Norsk Montessoriforbund
Norsk studentorganisasjon
Norske Dansekunstnere
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oppland fylkeskommune
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Oslo kommune
Regelrådet
Riksrevisjonen
Rogaland fylkeskommune
Rudolf Steinerhøyskolen
Rådet for offentlige fagskoler
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samisk høgskole
Samordna opptak
Samskipnadsrådet
Senter for internasjonalisering av utdanning
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Skrivekunstakademiet
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Steinerskoleforbundet
Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI
Studentsamskipnaden for Sunnmøre
Studentsamskipnaden i Agder
Studentsamskipnaden i Bergen
Ålesund og Trondheim Studentsamskipnaden i Gjøvik
Studentsamskipnaden i Hedmark
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
Studentsamskipnaden i Molde
Studentsamskipnaden i Oppland
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Stord/Haugesund
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utenriksdepartementet
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
VID vitenskapelig høgskole
Voksenopplæringsforbundet
Vox Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Communication and Technology Westerdals høyskole - Oslo School of Arts
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Østfold fylkeskommune
Ålesund kunstfagskole

Til toppen