Forsvarsdepartementets mål og tiltak 2006

Forsvarsdepartementets mål og tiltak 2006

L1 Gjennomføre operativ virksomhet iht. oppdrag

FD II

Bidra til å styrke norsk evne til krisehåndtering både militært og sivilt

FD III

Videreutvikle styringsparametere for operativ virksomhet

L2 Etablere vedtatt struktur og øke operativ evne

FD III

Videreutvikle styringssystemer som understøtter strukturens evne til å nå økt operativ tilgjengelighet

FD III

Øke operativ evne for strukturelementer som direkte bidrar til løsning av Forsvarets mest prioriterte oppgaver.

L3 Utvikle og iverksette norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, nasjonalt og internasjonalt

FD II

Aktivt bidra til utviklingen av NATO, herunder støtte reformarbeidet og videreutvikle norsk politikk ifm dette. Forberede og forestå norsk deltagelse ved NATO-toppmøtet i Riga.

FD II

Arbeide for å styrke FNs evne til å gjennomføre militære operasjoner, og samarbeide mellom NATO og FN. Aktivt utnytte norsk formannskapsperiode i det nordiske forsvarspolitiske samarbeidet i 2006 til å etablere felles nordisk FN-samarbeid.

FD II

Utvikle forholdet til EU, inkludert deltakelse på EUs forsvarsministermøter og deltakelse til ESDP.

FD II

Vedlikeholde og videreutvikle det bilaterale samarbeidet med USA og landene i Nordsjøstrategien.

FD II

Planlegge og gjennomføre halvårlige nordiske forsvarsministermøter.

FD II

Forberede og legge til rette for behandling i Regjeringen og Stortinget av spørsmål om norsk militær deltakelse i internasjonale operasjoner, samt utvikle det sikkerhetspolitiske beslutningsgrunnlaget for slik deltakelse.

FD II

Bidra til at Etterretningstjenesten utvikles i samsvar med overordnede politiske retningslinjer og, gjennom arbeidet i Koordineringsutvalget, til bedret koordinering mellom de hemmelige tjenester. Utvikle og oppdatere prioriteringsdokumentet og samarbeidsinstruksen for E-tjenesten.

FD II

Bidra med sikkerhetspolitiske innspill til utviklingen av nordområdepolitikken.

FD II

Følge opp inngåtte bilaterale samarbeidsplaner, herunder sikre gjennomføring og evaluering av tiltak for en mer effektiv ressursbruk. Arbeide aktivt for konkret nordisk-baltisk støtte til Ukraina, samt for å bedre kontakten og fremme nye samarbeidstiltak med Russland.

FD II

Bistå departementets etablering av et styrkeregister til støtte for sikkerhetssektorreform i partnerland og postkonfliktstater. Støtte norske NATO kontaktambassader med relevante tiltak innen forsvarsreform.

FD II

Forvalte FDs støtte til sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning med det formål å styrke det sikkerhets- og forsvarspolitiske forskningsmiljøet, og derigjennom bidra til offentlig opplysning og debatt.

FD II

Holde nær kontakt og utveksle informasjon og vurderinger med andre relevante departementer og Statsministerens kontor.

FD IV

Gjennom landtidsplanarbeidet utarbeide og videreutvikle forsvarspolitiske rammer og prioriteringer knyttet til den videre utviklingen av Forsvaret

FD IV

Bidra til forberedelsene til Riga-toppmøtet innenfor transformasjon og kapabilitetsutviklingen og til å videreutvikle det forsvarspolitiske samarbeidet med EU innenfor rammen av ESDP, herunder arbeidet med å videreutvikle kapabilitetssamarbeidet mellom EU og NATO

Ø1 Forsvarlig økonomisk virksomhet iht. gitte rammer

FD V

Utarbeide omforent fireårsbudsjett 2006-2009.

FD V

Utarbeide analyser basert på tertial- og månedsrapporter fra FMO.

Ø2 Mer penger til operativ virksomhet og materiellinvesteringer

FD III

Bedre samsvaret mellom operativ ledelse og ressursstrøm, ved å tydeliggjøre ansvar, myndighet og ressurser.

FD V

Følge opp at omstilling av FLO gjennomføres iht. fastsatte mål

FD V

Oppdatere oversikt over områder hvor midler skal frigjøres i FMO.

I1 Mer effektiv ressursbruk, gevinstrealisering, og

forsvarlig forvaltning

FD I

Oppdatert regelverk på straffe- og disiplinærlovområdet.

FD I

Etatsstyring av NSM

FD I

Korrekte og kosteffektive anskaffelser til FD/FMO

FD I

Vurdere juridiske rammer som ivaretar Forsvarets skiftende personellbehov.

FD III

Øke operativ evne gjennom bedret statusoversikt og ressursidentifisering.

FD V

Følge opp at utrangert EBA avhendes i optimalt tempo.

FD V

Identifisere drifts- og avhendingsområder med vesentlig innsparings-, effektiviserings- og/eller produktivitetspotensial.

FD V

Iverksette samlet og helhetlig konsept og metode for OPP-arbeid i Forsvaret.

FD V

Forbedre evnen til strategisk styring ved å etablere et strategisk kart for forsvarssektoren

FD V

Styring av investeringsprosjekter og porteføljen

I2 Forbedre produksjonen av operativ evne

FD III

Integrere forsvarsgrenvise øvelser for å skape synergier og for å optimalisere ressursbruken.

FD III

Videreutvikle FDs og FOLs evne til kriseløsning.

I3 Planer og policy som viser vei for Forsvarets langsiktige utvikling

FD II

Aktivt understøtte arbeidet i FS 07. Herunder bidra til å fastlegge ambisjonsnivået for norsk deltagelse i internasjonale operasjoner og for Forsvarets oppgaver i norske nærområder

FD III

Bidra til å videreutvikle operative doktriner, planer og policy.

FD III

Utarbeide planer for nasjonal og internasjonal virksomhet som gir langsiktighet og økt operativ evne.

FD IV

Gjennomføre forsvarsstudie 07 iht milepæler og leveransekrav

FD IV

Forberede og igangsette arbeidet med langtidsproposisjonen

FD IV

Utarbeide og utgi FFOD innen

FD IV

Legge til rette for CDE og FoU i Forsvaret gjennom blant annet å utgi CDE-policy og FoU-policy

FD IV

Delta i beslutning ny strategi for Rest FIF (politisk og militært nivå)

FD IV

Gjennomføre FDN-utredninger ihht politiske beslutninger

FD IV

Følge opp utredning til evt. videreføring av VLF Novik

FD IV

Understøtte beslutninger fra IKT-kompetansekartleggingen

FD IV

NATO styrkemålsprosess: forestå og understøtte prosessen frem til norske forpliktelser ifbm FG 06

FD IV

Forestå eierstyring av FFI

FD IV

Internasjonalt FoU samarbeid

FD IV

Investeringsstyring av midler til FoU

FD IV

Ivareta programlederrollen for PO’ene

FD IV

Bidra til å avklare ”Roller og ansvar” internt i FD

FD IV

Utarbeide prosedyrer og maler for planfasen av investeringsvirksomheten

FD IV

Delta i beslutning om utvikling, drift og vedlikehold av sikre plattformer

FD IV

Etablere et funksjonelt samarbeidsregime med EDA

FD V

Foreslå fremtidig struktur for Forsvarets helikoptervirksomhet

M1 Personellressurser med sammensetning, kompetanse og holdninger til ledelse som ivaretar Forsvarets skiftende behov

FD I

Troverdig og effektiv behandling av personskadesaker

FD I

Koordinere tiltak og ressurser med FST/PØS ved å kartlegge muligheter og utfordringer

FD I

Iverksette tiltak for å øke antallet avdelingsbefal iht IVB tallene

FD I

Fortsette arbeidet med nedtrekk av utenlandsstillinger

FD I

Implementere tiltak for ny gradsstruktur i Forsvaret

FD I

Implementere ny utdanningsordning som kan sikre fleksibilitet i forhold til Forsvarets skiftende behov

FD I

Bedre seleksjonen av vernepliktige til førstegangstjeneste

FD I

Iverksette tiltak for å ivareta nasjonal handlingsplan for FN sikkerhetsrådsresolusjon 1325

FD I

Implementere personellpolitiske tiltak med hensyn til familiepolitikk

FD I

Utvikle og følge opp handlingsplan for holdninger og etikk

FD I

Tilrettelegge for organisasjonsmessige justeringer i FDs organisasjon før innflytting i nytt ledelsesbygg

FD I

Understøtte strategiprosessene i FD, herunder utvikling og oppfølging av FDs strategikart

FD I

Foreslå, understøtte og fasilitere tiltak som skal bidra til å forbedre samarbeid og tillit mellom FD og FST , herunder spesielt understøtte ledelsesprosessene

M2 Utvikle en effektiv og relevant materiell- og infrastruktur

FD I

Utvikle et felles IKT system for FD og FST i det nye ledelsesbygget

Andre tiltak som ikke er direkte knyttet til målbildet

Flytte arkivet til nytt bygg uten konsekvenser for daglig drift.

Gjennomføring intern opplæring i Sikkerhets, Offentlighets- og forvaltningsloven i avdelingene