Forsvarssektorens mål 2007

Strategisk målbilde for forsvarssektoren

Strategisk mål:
L1: Utarbeide, bidra til å skaffe tilslutning til, og gjennomføre forsvarspolitikken 
 
Konkretisering av målet
1. Utarbeide et forsvarspolitisk beslutningsgrunnlag som gir grunnlag for en langsiktig og helhetlig utvikling av forsvars-sektoren.
2. Kunne respondere raskt og hensiktsmessig, innenfor de gitte ressursrammer, på pol etterspørsel.
3. Implementere langtidsplaner og budsjett gjennom etatsstyring, på en slik måte at vedtatte strukturmål blir nådd.
4. Målet må ses i sammenheng med L2.
Styringsparametere
1. Grad av oppfyllelse av vedtatte strukturelle tiltak. 
2. Løpende proaktiv utarbeidelse av forsvarspolitiske prioriteringer og konsepter. 
Tiltak
1. Utarbeide og anbefale langtidsplaner som er i helhetlig økonomisk balanse. 
2. Fortløpende utvikle forsvarspolitiske innspill i departementets prosesser. 

Strategisk mål:
L2: Bedre offentlig innsikt i Forsvarets oppgaver, funksjoner, utfordringer og  
      leveranser 
 
Konkretisering av målet
1. Oppnå et godt omdømme, troverdighet og legitimitet; hos befolkningen, politikerne, ansatte, ledere i FN/NATO.
2. Internasjonal troverdighet og innflytelse.
3. Større innsikt om Forsvaret i sentrale miljøer.
Styringsparametere
1. Målt innsikt/forståelse i/av Forsvarets oppgaver, utfordringer og leveranser. 
2. Kartlegging av oppfatninger om det norske forsvaret i relevante internasjonale miljø. 
3. Omfang av relevant og troverdig informasjon til identifiserte målgrupper. 
Tiltak
1. Kommunikasjonsstrategi for hele forsvarssektoren. 
2. Lag og kommuniser en systematisk fremstilling av sammenhengen mellom Forsvarets leveranser og ressurstilgang. 

Strategisk mål:
L3: Øke den operative evnen 
 
Konkretisering av målet
1. Mer nasjonal operativ aktivitet i nordområdene i tråd med Soria Moria.
2. Økt deltakelse i FN- og NATO-operasjoner.
3. Etablere operativ evne.
Styringsparametere
1. Øvelser og alliert trening i Nord-Norge.
2. Etablere operativ evne. 
3. Operasjoner i nordområdene. 
Tiltak
1. Systematisk umiddelbar implementering av forsvarsstudiens delkonklusjoner. 
2. Avklare konkret operativt ambisjonsnivå for de enkelte enheter i styrkestrukturen. 

Strategisk mål:
L4: Utarbeide og implementere sikkerhetspolitikk, herunder med sikkerhet
      gjennom internasjonalt samarbeid 

Konkretisering av målet
1. Å forebygge krig og fremveksten av ulike trusler mot norsk og kollektiv sikkerhet, samt bidra til fred, stabilitet og utvikling av en internasjonal rettsorden.
2. Å ivareta norsk suverenitet, norske rettigheter og interesser og beskytte norsk handlefrihet overfor politisk, militært og annet press.
3. Å beskytte norsk samfunnssikkerhet overfor anslag og angrep fra statlige og ikke-statlige aktører.
4. Sammen med våre allierte å forsvare Norge og NATO mot anslag og angrep.
5. Utstrakt og gjennomgripende internasjonalt samarbeid innenfor Operasjoner, Struktur, Politikk, og Støttestruk-tur/logistikk.
Styringsparametere
1. Relevante styrkebidrag til NATO-ledede operasjoner. 
2. Øke omfanget av det norske styrkebidraget til FN-ledete operasjoner. 
3. Implementere Nordsjøstrategien. 
4. Antall flernasjonale samarbeidsprosjekter. 
Tiltak
1. Etablere en Task Force for struktur, støttestruktur, logistikksamarbeid og imp-lementering av Nordsjøstrategien. 
2. Oppdatere Strategiske konsept for Forsvaret. 
3. Utarbeide policy for Forsvarets rolle innenfor energisikkerhet. 

Strategisk mål:
Ø1: Helhetlig og målrettet bruk av tildelte budsjettmidler 
 
Konkretisering av målet
Å bruke økonomiske midler stadig mer kostnadseffektivt og målrettet, dvs. oppnå økt kostnadseffektivitet og resultatef-fektivitet, herunder unngå å bruke ressurser til lavt eller ikke prioriterte formål eller virksomhet.
Styringsparametere
1. Gevinstrealisering. 
2. Driftsutvikling FMO. 
3. Ressursandel drift/grunnbevilgning NSM, FFI og FD. 
Tiltak
1. Forbedre evnen til fortløpende å identifisere og realisere alle typer mindreutgif-ter. 
2. Påvis og kommuniser budsjettmessig effekt av effektiviseringstiltak. 
3. Etabler en enhet for statistisk rapportering og analyse. 

Strategisk mål:
Ø2: Samsvar mellom ambisjonsnivå og bevilgninger 
 
Konkretisering av målet
1. Balanse mellom vedtatt forsvarsstruktur, aktivitetsnivå og tildelte ressurser.
2. Bevilgninger som gjør det mulig å fornye strukturelementer slik at operativ evne kan opprettholdes innenfor politisk besluttet ambisjonsnivå over tid.
3. Forståelse for konsekvenser av manglende samsvar mellom ambisjonsnivå og bevilgninger.
4. Ses i sammenheng med Ø1.
Styringsparametere
1. Årlig budsjettavvik ift. vedtatt fireårsbudsjett for langtidsplanperioden. 
Tiltak:
1. Etablering av alternative planer for alternative budsjettrammer.

Strategisk mål:
I1: Kostnadseffektiv styrkeproduksjon og logistikk tilpasset operativt ambisjons-
     nivå 
 
Konkretisering av målet
1. All styrkeproduksjon og all logistikk på alle nivåer er tilpasset det operative ambisjonsnivået (deployerbare styrke-pakker), ved hjelp av teknologi, stordriftsfordeler, effektive doktriner og god virksomhetsstyring.
2. Operativt ambisjonsnivå er på sin side tilpasset ressurstilgangen
Styringsparametere
1. Omsetningsevne materiellinvesteringer. 
2. Lager-/varebeholdninger. 
3. Materielltilgjengelighet. 
Tiltak
1. Foreslå effektiviseringstiltak. 
2. Implementere vedtatte effektiviseringstiltak. 
3. Utvikle SP som måler produktivitet. 
4. Utvikle SP som måler evne til å prioritere styrkeproduksjon og logistikk ut fra operative behov. 

Strategisk mål:
I2: Forsvarlig forvaltning 
 
Konkretisering av målet
Det er et mål å ha en god forvaltning i forsvarssektoren, herunder at samfunnets forventinger blir tilfredsstilt, at gjel-dende lover og regler blir fulgt, at internt fastsatte krav blir fulgt opp, og at forvaltningen er godt dokumentert. Forsvar-lig forvaltning omfatter økonomiforvaltning, personellforvaltning, materiellforvaltning, EBA-forvaltning, miljøverforvalt-ning, og annen type forvaltning.
1. All forvaltning skal være forsvarlig og ressursbruken dokumenterbart effektiv.
2. Gitte krav til regnskap og dokumentasjon skal oppfylles.
Styringsparametere
1. Samlet status internkontroll/økonomi¬forvaltning. 
2. Miljøvernstatus CO2. 
3. Miljøvernstatus energiforbruk. 
Tiltak
1. Videreutvikle en kontrollprosess for forsvarlig forvaltning. 
2. Etablere krav til god forvaltningsevne i relevante stillingsutlysninger i forsvars-sektoren. 
3. Etablere konsept for miljøvernledelse i forsvarssektoren. 
4. FMO skal iverksette tiltak for god materiellforvaltning hvor målet er ingen Rr-merknader. 

Strategisk mål:
I3: Tydeligere, bedre og mer samstemt ledelse og kommunikasjon 
 
Konkretisering av målet
1. Den strategiske ledelse skal fremstå tydeligere og mer beslutningskraftig.
2. Den strategiske ledelse skal kommunisere sektorens oppgaver, prioriteringer og strukturelle og finansielle utford-ringer, og synliggjøre hva forsvarssektoren leverer.
3. Roller og ansvar skal avklares og tydeliggjøres gjennom hele organisasjonen.
4. FD skal fremstå som ett departement utad.
5. Det skal være sammenheng mellom liv og lære i hele forsvarsledelsen.
Styringsparametere
1. Evne til ledelse og kommunikasjon. 
Tiltak
1. Etabler sterkere fokus på strategiarbeid i FDs ledergruppe. 
2. Ledersamlinger med aktuelle ledelsestemaer og teambuilding. 
3. Maksimer effekten av ISL. 
4. Etablere ny rutine for oversikt og oppfølging av prioriterte saker. 

Strategisk mål:
I4: Fange opp nye utviklings¬trekk/mulig¬heter, og legge til rette for nye løsninger 
 
Konkretisering av målet
1. Den strategiske ledelsen skal fange opp vesentlige endringer, utviklingstrekk og forventninger nasjonalt og interna-sjonalt, og operasjonalisere responser på disse (”radar”-funksjoner).
2. Den strategiske ledelsen skal legge til rette for stadig utvikling av nye løsninger gjennom hele organisasjonen.
Styringsparametere
1. Bruk av trendanalyser og resultater fra FoU i beslutningsprosessen. 
Tiltak
1. Etablere system for observasjon av omgivelsene og utvelgelse, analyse og rap-portering av signifikante utviklingstrekk. 
2. Igangsette og gjennomføre prosessene tilknyttet fortløpende struktur-utviklingsplanlegging i FD. 

Strategisk mål:
M1: Riktig kompetanse, på rett plass, til rett tid og i rett omfang 
 
Konkretisering av målet
Den strategiske ledelsen skal ha oversikt over nåværende og fremtidig kompetansebehov som kan ivareta usikkerhet, og styre dette.
Styringsparametere
1. Personellsammensetning. 
2. Dekningsgrad kritisk kompetanse. 
3. Rekruttering. 
Tiltak
1. Vurdere disponeringssystemet for å øke muligheten for å styre kompetansen etter Forsvarets behov. 
2. Etablere et system for strategisk kompetansestyring. 
3. Utvikle et system for seleksjon, utvikling og avvikling av personell til/fra topple-derstillinger – i hele sektoren. 

Strategisk mål:
M2: En organisasjonskultur preget av ansvarlighet, læringsevne og endringsvilje,
       og medarbeidere med økt trivsel og motivasjon
 
 
Konkretisering av målet
1. En organisasjonskultur som støtter opp om Forsvarets oppgaveløsning gjennom holdninger, arbeidsprosesser og ledelse.
2. Man må trives for å være motivert for å bli god på å løse Forsvarets oppgaver.
3. Ledestjerne i lederskapet: løse oppdraget og ha omsorg for personellet.
Styringsparametere: 
1. Jobbtilfredshet. 
2. Lederskap. 
Tiltak
1. Følg opp handlingsplanen for holdninger, etikk og ledelse. 
2. Gjennomfør medarbeiderundersøkelser med lederevaluering, hvor resultatene brukes systematisk. Samme undersøkelse i hele sektoren, inklusive FD. 

Strategisk mål:
M3: Målrettet utnyttelse av ny teknologi 
 
Konkretisering av målet
1. Anvende og implementere ny og eksisterende teknologi som bidrar til økt situasjonsforståelse og bedre operativ evne.
2. Anvende og implementere ny og eksisterende teknologi som bidrar til et bedre beslutningsgrunnlag og en mer kostnadseffektiv drift av Forsvaret.
3. Konsekvensen av innføring av ny teknologi synliggjøres og realiseres gjennom hele sektoren.
4. Målrettet forskning på teknologi.
Styringsparametere
1. Grad av oppnåelse av NbF Grad2. 
2. Grad av effekt oppnådd ved innføring av ny teknologi. 
Tiltak
1. Innfør IKT (teknologi) som gir besparelser eller bedrer understøttelse av plan-legging og gjennomføring av Forsvarets virksomhet. 
2. Etabler plan for utvikling av NbF for implementering av tiltak Grad 1 og 2.