Frontier Fund KS og Global Fund KS gis tillatelse å drive finansieringsvirksomhet

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven har Finansdepartementet 30. mai 2008 gitt Frontier Fund KS og Global Fund KS tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 tredje ledd unntas virksomheten for øvrig fra lovens bestemmelser, med unntak av § 3-7 og § 4-2.

Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech

v/advokat Kjersti T. Trøbråten

Postboks 1400 Vika

0115 Oslo

  

 

 

 

 

        

Deres ref

Vår ref

Dato

08/2781 FM AAN

30.05.2008

 

Tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet - dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven


Det vises til søknad av 28. april 2008 hvor det på vegne av Frontier Fund KS og Global Fund KS søkes om tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet og om dispensasjon fra finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser, samt til Kredittilsynets tilrådning i saken av 7. mai 2008.

 

1.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet (finansieringsvirksomhetsloven) § 3-3, jf. kgl. res. 10. juni 1988 nr. 457, gis Frontier Fund KS tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet slik denne er beskrevet i søknaden.

 

Virksomheten unntas for øvrig fra finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser med unntak av finansieringsvirksomhetsloven § 3-7 og § 4-2, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 tredje ledd, jf. kgl. res 10. juni 1988 nr. 457.

 

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

-          Frontier Fund KS’ virksomhet skal være begrenset til investeringer og lån med mikrofinansieringsformål, likevel slik at komplementarselskapet skal kunne selge tilknyttet faglig bistand og forvalte bistandsmidler.

-          Frontier Fund KS kan ikke selv oppta lån. Dette vilkåret er ikke til hinder for at Frontier Fund KS kan investere i fond eller selskaper som opptar lån. Vilkåret er heller ikke til hinder for at Frontier Fund KS kan ta opp kortsiktige likviditetslån som ledd i sin forvaltning.

-          Frontier Fund KS skal i sin virksomhet opplyse at selskapet ikke er underlagt tilsyn av Kredittilsynet.

-          Frontier Fund KS skal etter utløpet av hvert kalenderår avgi en rapport til Kredittilsynet om hvordan selskapet har overholdt sine plikter etter finansieringsvirksomhetsloven § 4-2.

-          Frontier Fund KS kan eies av DnB NOR, KLP, Ferd AS, Norfund og Storebrand. Kredittilsynet kan gi tillatelse til at andre kredittinstitusjoner og forsikringsselskaper eier andeler i Frontier Fund KS. For norske kredittinstitusjoners og forsikringsselskapers investeringer i Frontier Fund KS gis en risikovekt ved beregningen av kapitaldekningen som er tilsvarende investering i et selskap som ikke er underlagt finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser. Risikovekten investeringen gis ved beregning av kapitaldekningen skal godkjennes av Kredittilsynet.

-          Aksjer i komplementarselskapet til Frontier Fund KS kan eies av DnB NOR, KLP, Ferd, Norfund og Storebrand. Kredittilsynet kan gi tillatelse til at andre kredittinstitusjoner og forsikringsselskaper eier aksjer i komplementarselskapet. For norske kredittinstitusjoners og forsikringsselskapers investeringer i komplementarselskapet til Frontier Fund KS gis en risikovekt ved beregningen av kapitaldekningen som er tilsvarende investering i et selskap som ikke er underlagt finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser. Risikovekten investeringen gis ved beregning av kapitaldekningen skal godkjennes av Kredittilsynet.

-          Finansdepartementet kan endre eller sette ytterligere vilkår for tillatelsen.

 

2.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet (finansieringsvirksomhetsloven) § 3-3, jf. kgl. res. 10. juni 1988 nr. 457, gis Global Fund KS tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet slik denne er beskrevet i søknaden.

 

Virksomheten unntas for øvrig fra finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser med unntak av finansieringsvirksomhetsloven § 3-7 og § 4-2, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 tredje ledd, jf. kgl. res 10. juni 1988 nr. 457.  

 

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

-          Global Fund KS’ virksomhet skal være begrenset til investeringer og lån med mikrofinansieringsformål, likevel slik at komplementarselskapet skal kunne selge tilknyttet faglig bistand og forvalte bistandsmidler.

-          Global Fund KS kan ikke selv oppta lån. Dette vilkåret er ikke til hinder for at Global Fund KS kan investere i fond eller selskaper som opptar lån. Vilkåret er heller ikke til hinder for at Global Fund KS kan ta opp kortsiktige likviditetslån som ledd i sin forvaltning.

-          Global Fund KS skal i sin virksomhet opplyse at selskapet ikke er underlagt tilsyn av Kredittilsynet.

-          Global Fund KS skal etter utløpet av hvert kalenderår avgi en rapport til Kredittilsynet om hvordan selskapet har overholdt sine plikter etter finansieringsvirksomhetsloven § 4-2.

-          Global Fund KS kan eies av DnB NOR, KLP, Ferd AS, Norfund og Storebrand. Kredittilsynet kan gi tillatelse til at andre kredittinstitusjoner og forsikringsselskaper eier andeler i Global Fund KS. For norske kredittinstitusjoners og forsikringsselskapers investeringer i Global Fund KS gis en risikovekt ved beregningen av kapitaldekningen som er tilsvarende investering i et selskap som ikke er underlagt finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser. Risikovekten investeringen gis ved beregning av kapitaldekningen skal godkjennes av Kredittilsynet.

-          Aksjer i komplementarselskapet til Global Fund KS kan eies av DnB NOR, KLP, Ferd, Norfund og Storebrand. Kredittilsynet kan gi tillatelse til at andre kredittinstitusjoner og forsikringsselskaper eier aksjer i komplementarselskapet. For norske kredittinstitusjoners og forsikringsselskapers investeringer i komplementarselskapet til Global Fund KS gis en risikovekt ved beregningen av kapitaldekningen som er tilsvarende investering i et selskap som ikke er underlagt finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser. Risikovekten investeringen gis ved beregning av kapitaldekningen skal godkjennes av Kredittilsynet.

-          Finansdepartementet kan endre eller sette ytterligere vilkår for tillatelsen.

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

 

Gjenpart:     Kredittilsynet