Fusjon Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA, og organiseringen av konsernet

Likelydende brev til:

Oslo Børs Holding ASA
Verdipapirsentralen Holding ASA

 

Vår ref                                                      Dato
07/2947 FM AlB/MW                                   08.11.2007

 

Fusjon Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA, og organiseringen av konsernet

Det vises til brev 12. juni 2007 fra Oslo Børs Holding ASA, Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen Holding ASA og Verdipapirsentralen ASA om melding om fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA, samt senere korrespondanse mellom Oslo Børs/Verdipapirsentralen, herunder brev fra Kredittilsynet 29. juni 2007 med anmodning om ytterligere opplysninger i saken og informasjon om fristutgangspunktet for myndighetenes behandling av saken etter lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet § 2-4 og lov 5. juli 2002 nr. 65 om registrering av finansielle instrumenter § 4-6 annet ledd. Det vises videre til Kredittilsynets tilråding i saken i brev 30. august 2007 og til brev 14. september 2007 fra Oslo Børs ASA til Finansdepartementet.

Det er opplyst at Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA skal fusjonere, med Oslo Børs Holding ASA som overtakende selskap. Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA og VPS Clearing ASA skal være 100 prosent eide datterselskaper av det fusjonerte holdingselskapet. Det er lagt opp til at et fjerde heleid datterselskap skal levere tjenester blant annet innen økonomi, jus, salg, markedsføring og IT til de øvrige selskapene i konsernet.

Etter lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet § 2-4 og lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter § 4-6 annet ledd er det plikt til å melde vedtak om sammenslåing og deling av foretak med tillatelse som henholdsvis børs og verdipapirregister til departementet. Den planlagte fusjonen og organiseringen av konsernet vil påvirke den konsesjonspliktige virksomhet i ett eller flere datterselskap.

Med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet § 2-4 og lov 5. juli 2002 nr. 65 om registrering av finansielle instrumenter § 3-1 og § 4-6 annet ledd stiller Finansdepartementet følgende vilkår for å godkjenne gjennomføring av sammenslåingen mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen ASA:

I. Organisering generelt for de konsesjonsbelagte foretak

 1. De juridiske (formelle) og de faktiske ledere i de konsesjonsbelagte virksomheter må være ansatt i de aktuelle konsesjonsselskapene.
 2. Den funksjonelle (reelle)organiseringen av de konsesjonsbelagte virksomheter i konsernet skal ikke avvike fra, dvs. skal være sammenfallende med, den juridiske (formelle) organisering. Funksjonell og juridisk organisering på ledelsesnivå skal forelegges og godkjennes av Kredittilsynet før fusjonen iverksettes.
 3. c. Det skal etableres interne instrukser for håndtering av taushetsbelagt informasjon internt i det enkelte selskap og mellom selskapene som inngår i Oslo Børs VPS Holding ASA-konsernet. Instruksene skal forelegges og godkjennes av Kredittilsynet. Kredittilsynet skal kunne pålegge selskapene i konsernet tiltak for å forhindre spredning av taushetsbelagt informasjon.

II. Verdipapirsentralen ASA

 1. Styret i Verdipapirsentralen ASA skal ha en sammensetning der styreleder og mer enn halvparten av det totale antall styremedlemmer er uavhengig av Oslo Børs ASA.

 2. Verdipapirsentralen ASA skal holde Kredittilsynet løpende orientert om utviklingen i Verdipapirsentralen ASAs ansvarlige kapital. Kredittilsynet kan stille krav til størrelsen på den ansvarlige kapital, og hva denne skal bestå av.

 3. Funksjoner, oppgaver, systemer og personell som er nødvendige for utførelse av Verdipapirsentralen ASAs konsesjonsbelagte virksomhet etter verdipapirregisterloven, skal til en hver tid beholdes i Verdipapirsentralen ASA. Dersom det blir aktuelt for Verdipapirsentralen ASA å yte IT-tjenester til andre konsernselskaper, eller andre, skal dette vurderes og godkjennes av Kredittilsynet, jf. bestemmelsen i verdipapirregisterloven § 5-1 om at et verdipapirregister bare kan drive annen virksomhet som har naturlig sammenheng med verdipapirregistrering og som ikke svekker tilliten til verdipapirregisterets integritet og uavhengighet.

 4. Den funksjonelle og juridiske organiseringen av Verdipapirsentralen ASA skal for øvrig til en hver tid være slik at Verdipapirsentralen ASA skal kunne gjenopprettes som en selvstendig enhet umiddelbart uten å være avhengig av andre selskaper, utenforliggende personer og funksjoner.

 5. Utbytte og konsernbidrag fra Verdipapirsentralen ASA til andre konsernselskap kan ikke gis uten godkjennelse fra Finansdepartementet.

III. Utkontraktering til konsernselskaper eller andre

 1. Ingen kjerneoppgaver (oppgaver som er nødvendig og integrert del av den konsesjonsbelagte virksomhet) kan utkontrakteres.

 2. Utkontraktering av andre oppgaver enn kjerneoppgaver kan i tilfelle bare gjennomføres på en måte som ikke svekker muligheten for forsvarlig tilsyn.

 3. Styrene i konsesjonsselskapene skal fastsette retningslinjer for utkontraktering, herunder avgrensning av omfang, prosedyrer, og nærmere innhold i utkontrakteringsavtaler. Retningslinjene skal forelegges Kredittilsynet.

 4. De konsesjonsbelagte selskapene må selv inneha den nødvendige kompetanse til å vurdere utførelsen av de utkontrakterte tjenestene.

 5. Avtale om utkontraktering av funksjoner/tjenester skal forelegges Kredittilsynet for godkjennelse.

IV. Pristransparens og markedsadgang

 1. Priser og eventuelle rabattordninger hos Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA skal være offentlig tilgjengelige, i samsvar med de prinsipper som er avtalt i European Code of Conduct (som er utarbeidet av de europeiske organisasjoner for børser (FESE), clearingvirksomheter (EACH) og verdipapirsentraler (ECSDA) på oppfordring fra EU-kommisjonen).

 2. Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA skal ha objektive og offentlig tilgjengelige kriterier for deltakelse, i samsvar med de prinsipper som er avtalt i European Code of Conduct.


Vedtaket er et enkeltvedtak og kan innen tre uker fra underretning om vedtaket påklages i henhold til forvaltningsloven kapittel VI. Eventuell klage sendes til Finansdepartementet.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet