Fusjon Oslo Børs VPS Holding ASA og VPS Holding ASA - Presisering av vilkår

Finansdepartementet har i brev 14. desember 2007 til Oslo Børs VPS Holding ASA presisert vilkår gitt i forbindelse med tillatelse til å fusjonere Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA om godkjennelse av utbytte og konsernbidrag fra Verdipapirsentralen ASA.

Oslo Børs VPS Holding ASA
Postboks 460 Sentrum
0105 Oslo 

 

Deres ref                                     Vår ref                                                Dato

661370                                       07/2947 FM AlB/MW                             18.12.2007

 

Fusjon Oslo Børs Holding ASA og VPS Holding ASA – Presisering av vilkår

Det vises til brev fra Oslo Børs VPS Holding ASA 3. desember 2007. Det anmodes i brevet om presisering av vilkår II e i departementets vedtak 8. november 2007. Alternativt, for det tilfellet at departementet ikke etterkommer anmodningen om presisering, bes det om at henvendelsen behandles som en klage over departementets vedtak. Det vises også til departementets vedtak 8. november 2007 og brev fra departementet 13. november 2007 med begrunnelse for det aktuelle vilkåret (vilkår II e).

Børser og verdipapirsentraler utgjør en viktig del av et lands finansielle infrastruktur. Etter lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet (børsloven) § 2-4 og lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter verdipapirregisterloven) § 4-6 annet ledd er det plikt til å melde vedtak om sammenslåing og deling av foretak med tillatelse som henholdsvis børs og verdipapirregister til departementet. Hensikten med en samtykkeordning ved selskapsendringer for børser og verdipapirsentraler er å gi myndighetene en mulighet til å vurdere om forutsetningene for en konsesjon fortsatt vil være oppfylt etter eksempelvis en fusjon. Dette gjelder også i forhold til morselskap til børs og verdipapirsentral, herunder fusjon mellom holdingselskaper. Ny eier- og konsernstruktur vil være av betydning ved en slik vurdering.

På bakgrunn av henvendelsen gjør Finansdepartementet følgende tilføyelse i vilkår nr. II e i departements vedtak 8. november 2007 (tilføyelsen er kursivert):

”II
e. Utbytte og konsernbidrag fra Verdipapirsentralen ASA til andre konsernselskap kan ikke gis uten godkjennelse fra Finansdepartementet. Normale utdelinger av utbytte som ikke fører til at soliditeten i Verdipapirsentralen reduseres under forsvarlig nivå, vil bli godkjent. Ved vurdering av konsernbidrag vil departementet følge prinsippene nedfelt i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-8 tredje ledd.”


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                                     Erling G. Rikheim
                                                                                                     avdelingsdirektør


Gjenpart: Kredittilsynet