G-02/2013 – ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften – opphevelse av § 3-20 og<br>§ 4-9 – utlendinger på lystseilas i norsk territorialfarvann

Justis- og beredskapsdepartementet vedtok 20. desember 2012 endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) §§ 3-20 og 4-9. Endringene trer i kraft 1. februar 2013.

Endringsforskriften følger vedlagt.

Endringene innebærer at utlendingsforskriften§ 3-20 om visum til utlendinger på lystseilas oppheves. Dette innebærer en forenkling ved at det er de ordinære reglene om visum som vil komme til anvendelse for visumplikte utlendinger på lystseilas, jf. utlendingslovens kapittel 2. Videre oppheves det særskilte kravet om egen seilingstillatelse for denne gruppen.

Endringene innebærer videre at utlendingsforskriften § 4-9 om meldeplikt for fører av fartøy med visumpliktig utlending på lystseilas oppheves. De ordinære reglene for meldeplikt overfor norsk grensekontroll eller politi, jf. utlendingsloven § 14 om grensepassering og grensekontroll kommer på vanlig måte til anvendelse. For øvrig kommer reglene i grenseforordningen til anvendelse for alle som passerer medlemsstatenes indre eller ytre grenser, jf. art. 3. Forordningen regulerer bl.a. passering av ytre grenser (art. 4) og innreisevilkår for tredjelandsborgere (art. 5).

Med hilsen
Kenneth Adale Baklund (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

Anne Kari Braathen
seniorrådgiver

 

Vedlegg: Endringsforskrift 

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeidsdepartementet