G-08/2010 Myndighet til å ettergi statens sakskostnadskrav fra rettssaker hvor en av partene har hatt fri sakførsel - delegasjon til Statens sivilrettsforvaltning og Statens innkrevingssentral

Statens sivilrettsforvaltning
Statens innkrevingssentral
Fylkesmennene
Den Norske Advokatforening
Domstoladministrasjonen
Finansdepartementet 

 

Nr.
G-08/2010
Vår ref.
201009536
Dato
12.10.2010
 

Myndighet til å ettergi statens sakskostnadskrav fra rettssaker hvor en av partene har hatt fri sakførsel - delegasjon til Statens sivilrettsforvaltning og Statens innkrevingssentral

Ved kgl. res. av 3. september 2010 i medhold av Stortingets vedtak 10. februar 1988, er Justisdepartementet gitt fullmakt til å ettergi blant annet statens krav på sakskostnader i saker med fri sakførsel, jf. lov om fri rettshjelp § 23 (benefiserte saker).

Statens sivilrettsforvaltning og Statens innkrevingssentral (SI) gis fullmakt til å ettergi statens krav på sakskostnader i benefiserte saker. SIs myndighet er begrenset til krav med en hovedstol på inntil 1,5 ganger Folketrygdens grunnbeløp.

Anmodninger om ettergivelse av sakskostnader som faller innenfor SIs myndighet, skal primært behandles av SI.

Retningslinjer for statens behandling av søknader om ettergivelse av statens krav på sakskostnader er gitt i departementets rundskriv G-09/2010. Dette rundskrivet erstatter Justisdepartementets rundskriv G-07/06.


Med hilsen


Håvard Bekkelund
avdelingsdirektør

                                                       Jostein Løvoll
                                                       seniorrådgiver