Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

G-16/2010 Ikrafttredelse - endring av utlendingsforskriften § 18-4 om sletting av fingeravtrykk

Endringen i utlendingsforskriften innebærer at adgangen til å beholde registrering av fingeravtrykk utvides.Dette vil særlig gjelde i de tilfeller der utlendingen har fått permanent oppholdstillatelse, men ikke har dokumentert sin identitet, eller har fått avslag på søknad om asyl eller tillatelse for øvrig , og det ikke er klart at vedkommende har forlatt Norge.

Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet

 

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 

 

 

 

 

Nr.G-16/2010

Vår ref. 201000965

Dato

 

 

20.12.2010

 

G-16/2010 Ikrafttredelse  - endring av utlendingsforskriften § 18-4 om sletting av fingeravtrykk

 

Justis- og politidepartementet har 9. desember 2010 besluttet å gjøre endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 18-4. Endringene trer i kraft 1. januar 2011.

Endringen innebærer at adgangen til å beholde registrering av fingeravtrykk utvides. Dette vil særlig gjelde i de tilfeller der utlendingen har fått permanent oppholdstillatelse, men ikke har dokumentert sin identitet, eller har fått avslag på søknad om asyl eller tillatelse for øvrig, og det ikke er klart at vedkommende har forlatt Norge.

 

Sletting ved innvilget oppholdstillatelse, jf. utlendingsforskriften § 18-4 første ledd
Etter gjeldende § 18-4 første ledd skal fingeravtrykk slettes fra utlendingsregisteret når utlendingen har fått innvilget oppholdstillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse, med mindre det er tvil om utlendingens identitet. Ved tvil om identitet skal avtrykket slettes når det ikke lenger er tvil om identiteten eller utlendingen har fått permanent oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett.

 

Med endringen forskriftsfestes gjeldende praksis om krav til fremleggelse av dokumentasjon på identiteten for at fingeravtrykk skal slettes. Det fastsettes også at slik dokumentasjon må ha nødvendig notoritet.

 

Dersom identiteten ikke er bekreftet gjennom fremleggelse av dokumentasjon med nødvendig notoritet, skal avtrykket først slettes når det innvilges statsborgerskap i Norge eller i et land som deltar i Eurodac – samarbeidet, og ikke når utlendingen innvilges permanent oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett, slik som i dag. Når det gjelder slettekriteriet statsborgerskap i et land som deltar i Eurodac- samarbeidet, innebærer dette ikke en undersøkelsesplikt for UDI, men der UDI har positiv kunnskap om at vedkommende har fått statsborgerskap i et annet Eurodac–land, skal fingeravtrykkene slettes.

 

Sletting av fingeravtrykk der en utlending har fått avslag på søknad om asyl eller en tillatelse for øvrig, eller som blir bortvist eller utvist fra riket, jf utlendingsforskriften § 18-4 annet ledd.
Slik bestemmelsen er i dag, skal fingeravtrykk av en utlending som har fått endelig avslag på en asylsøknad eller en tillatelse for øvrig, eller som har blitt bortvist fra riket, slettes når det har gått 5 år fra vedtakstidspunktet. Dette vil etter endringen kun gjelde der vedtaket er iverksatt. Der vedtaket ikke er iversatt, skal fingeravtrykk først slettes10 år etter siste registrering, som er endelig frist for sletting av fingeravtrykk. Med begrepet ”iverksatt” menes at det er klart at vedkommende har forlatt landet, dvs. at vedkommende har blitt uttransportert eller at det på annen måte er kjent for utlendingsmyndighetene at utlendingen har forlatt landet.

Fingeravtrykk skal slettes før det går 5 år fra vedtakstidspunktet, dersom utlendingen oppnår statsborgerskap i Norge eller i et annet land som deltar i Eurodac- samarbeidet. Dette innebærer ikke en undersøkelsesplikt for UDI, men der UDI har positiv kunnskap om at vedkommende har fått statsborgerskap i et annet Eurdac–land skal fingeravtrykkene slettes.

Forholdet til arkivloven
Av informasjonshensyn er det tatt inn et nytt fjerde ledd i bestemmelsen, ”sletting av fingeravtrykk skal skje i medhold av arkivloven”. Det er behandlingsansvarlig for utlendingsregisteret, for tiden Kripos, som er ansvarlig for at sletting skjer i medhold av arkivloven.

 


Med hilsen

 

Thor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef

                          

                                                                            Birgitte Ege
                                                                            avdelingsdirektør
                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Vedlegg: Forskrift om endring i utlendingsforskriften § 18-4