Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i utlendingsforskriften § 18-4 - sletting av fingeravtrykk

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 09.12.2010 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 38, jf. delegeringsveddtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

FORSKRIFT OM ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN § 18-4 – SLETTING AV FINGERAVTRYKKFastsatt av Justis- og politidepartementet 09.12.2010 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 38, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

 

I

 

I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 18-4 skal lyde:

Fingeravtrykk skal slettes fra utlendingsregisteret når utlendingen har fått innvilget oppholdstillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Tilsvarende gjelder for utlendinger som har fått dokumentert oppholdsretten, jf § 19-22, § 19-23 og § 19-24. Det er likevel et vilkår for sletting av fingeravtrykk at utlendingens identitet er bekreftet gjennom fremleggelse av dokumentasjon med nødvendige notoritet eller utlendingen innvilges statsborgerskap i Norge eller i et annet land som deltar i Eurodac-samarbeidet.

 

Fingeravtrykk av en utlending som har fått endelig avslag på en asylsøknad eller en tillatelse for øvrig, eller som blir bortvist eller utvist fra riket, skal slettes når det er gått fem år fra vedtakstidspunktet der vedtaket er iverksatt, og før dette dersom utlendingen oppnår statsborgerskap i Norge eller i et annet land som deltar i Eurodac-samarbeidet. Dette gjelder likevel ikke dersom vedtak som nevnt i første punktum skyldes hensynet til grunnleggende nasjonale interesser.

 

Utlendingsdirektoratet skal underrette Kripos når et avtrykk skal slettes i medhold av første ledd og om utgangspunktet for beregningen av fristen i annet ledd. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om når fingeravtrykk tatt i medhold av § 18-1 første og tredje ledd skal slettes. Avtrykk som ikke er slettet tidligere, skal slettes ti år etter siste registrering. Dette gjelder likevel ikke dersom vedtak som nevnt i annet ledd første punktum skyldes hensynet til grunnleggende nasjonale interesser.


Sletting av fingeravtrykk skal skje i medhold av arkivloven.

 

 

II

 

Endringene trer i kraft 1. januar 2011.

 

 

 

 

 

Til toppen