GI-08/2012 – Instruks om unntak fra underholdskravet, jf. utlendingsforskriften § 10-11

Utlendingsdirektoratet

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

G-08/2012

201011710/BMW

5.7.2012

 

 

GI-08/2012 – Instruks om unntak fra underholdskravet, jf. utlendingsforskriften § 10-11

Justisdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Etter utlendingsforskriften § 10-11 kan det gjøres unntak fra underholdskravet ved familieinnvandring dersom “særlige sterke menneskelige hensyn” tilsier det. Utlendingsdirektoratet instrueres herved om å legge til grunn de retningslinjene som er gjengitt nedenfor ved vurderingen etter § 10-11. Ved anvendelsen av retningslinjene, må Utlendingsdirektoratet se hen til formålet med underholdskravet og formålet med de enkelte retningslinjene. 

  1. I tilfeller hvor søkeren er en utenlandsk borger som har levd i et langvarig og etablert familieliv med en norsk eller nordisk borger og partene har felles barn som er norsk eller nordisk borger, kan det etter en konkret vurdering gjøres unntak fra underholdskravet. Dette gjelder likevel ikke tilfeller hvor det aktuelle familielivet er utøvet i Norge mens søkeren har hatt ulovlig opphold.
  2. Det kan gjøres unntak fra underholdskravet dersom søkeren og referansepersonen har felles barn som er norsk eller nordisk borger og er født i Norge, og søkeren hadde lovlig opphold i Norge på fødselstidspunktet. Det må også vurderes om det bør gjøres unntak i de tilfellene hvor for eksempel søkerens oppholdsgrunnlag nettopp har utløpt på fødselstidspunktet mv.
  3. Det som er fastsatt om unntak fra underholdskravet i punkt 2, gjelder som utgangspunkt ikke ved innreise på visum eller annen innreise som eventuelt skjer i nær forbindelse med fødselen.
  4. I de tilfellene hvor søkeren tidligere har hatt oppholdstillatelse i Norge i medhold av utlendingsloven §§ 40 til 42 som referansepersonens familiemedlem, og hvor familien ønsker å returnere til Norge etter et utenlandsopphold, kan det gjøres unntak fra kravet til tidligere inntekt etter utlendingsforskriften § 10-9 første ledd.
  5. I saker som nevnt i punkt 4 over, kan det også legges vekt på søkerens forventede inntekt ved vurderingen av om kravet til framtidig inntekt er oppfylt.
  6. Det kan gjøres unntak fra kravet i § 10-9 første ledd om tilstrekkelig inntekt i siste likningsår dersom referansepersonen tidligere har hatt tilstrekkelig inntekt, og det er åpenbart at vedkommende hadde nødvendig inntektsevne også i siste likningsår. Dette kan eksempelvis være at vedkommende har hatt god inntekt over flere år, men har tatt seg et friår, gjerne i utlandet.
  7. Det kan gjøres unntak fra kravet til tidligere inntekt i utlendingsforskriften § 10-9 første ledd dersom referansepersonen har oppholdt seg i utlandet i forlengelsen av et studieopphold hvor vedkommende har opptjent minst 60 studiepoeng. Dette omfatter situasjoner der referansepersonen har avsluttet studier i utlandet og deretter ønsker å fortsette oppholdet i utlandet en periode etter de avsluttede studiene før vedkommende returnerer til Norge med familie som er stiftet under studieoppholdet.
  8. Det kan også gjøres unntak fra kravet til tidligere inntekt i utlendingsforskriften § 10-9 første ledd dersom referansepersonen har hatt praktikantstilling eller annen type særlig kompetansebyggende opphold i utlandet som etter en konkret vurdering bør likestilles med studieopphold.

 

Utlendingsdirektoratet bes om å innrette praksis i samsvar med instruksen innen 15. august 2012.

 

Med hilsen
Birgitte Ege (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

 

Kenneth A. Baklund
fagdirektør

 

Kopi:
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet