GI-09/2020 – Instruks om behandling av søknader om oppholdstillatelse i forbindelse med utbruddet av covid-19

1. Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet viser til departementets alminnelige instruksjonsadgang samt lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Formålet med instruksen er å klargjøre håndteringen av søknader om oppholdstillatelser fra utlendinger som ikke er omfattet av EØS-regelverket, i forbindelse med utbruddet av den allmennfarlige smittsomme sykdommen Covid-19. Instruksen gjelder ikke behandlingen av søknader om beskyttelse.

Det vises til endringer av 20. april 2020 i forskrift av 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger av hensyn til folkehelsen, som innebærer at utlendinger med oppholdstillatelse i medhold av utlendingsloven som er gitt 20. april 2020 eller senere skal nektes innreise med mindre utlendingsmyndighetene har fastsatt at de er omfattet av unntak i bortvisningsforskriften. Videre følger det av forskriften at utstedelse av innreisevisum skal utsettes med mindre utlendingen er omfattet av et slikt unntak. Det vises også til G-09/2020 om bortvisning mv. av utlendinger av hensyn til folkehelsen, med senere endringer.

2. Instruks

Utsatt innreise

UDI skal behandle alle søknader om oppholdstillatelse fortløpende. Samtidig må utlendinger som gis oppholdstillatelse informeres tydelig i vedtaket om hvorvidt de kan reise inn i Norge straks, eller om de inntil videre ikke kan nyttiggjøre seg tillatelsen.

I forbindelse med innvilgelse av søknad om oppholdstillatelse i Norge, må UDI vurdere saken opp mot bortvisningsforskriften. Det skal fremgå av vedtaket om tillatelsen inntil videre ikke gir rett til innreise, jf. bortvisningsforskriften § 2b første ledd, eller om UDI mener at utlendingen er omfattet av unntak som nevnt i bortvisningsforskriften §§ 2 eller 2a.

Det presiseres at det som en klar hovedregel ikke skal gis rett til innreise inntil videre. Unntak kan eksempelvis være aktuelt for utlendinger som er omfattet av unntak fra karanteneplikten, jf. bortvisningsforskriften § 2 bokstav b og nærmere omtale i ikrafttredelsesrundskrivet. Folkehelse anses å være et legitimt hensyn som kan begrunne midlertidig inngrep i retten til familieliv etter EMK art. 8, i dette tilfelle i form av utsatt innreise til Norge. Departementet understreker at det må ses hen til våre internasjonale forpliktelser i vurderingen av om særlige grunner tilsier at innreise likevel skal tillates, jf. bortvisningsforskriften § 2 bokstav d. Det kan være aktuelt å gjøre unntak etter bortvisningsforskriften § 2 bokstav d, for eksempel der søkeren er mindreårig og vil være uten nødvendig omsorg dersom innreise nektes. Videre kan det være aktuelt å gjøre unntak for samlivspartner til norsk borger, og ev. felles barn, som har levd sammen i et etablert familieliv i utlandet og nå ønsker å returnere til Norge. Samliv/familieliv som ikke allerede er etablert bør som hovedregel ikke gi rett til innreise straks.

Selv om innreise kan nektes på vedtakstidspunktet, kan etterfølgende hendelser likevel medføre at innreise skal tillates. Utlendingsmyndighetene må i så fall foreta en ny vurdering etter anmodning fremsatt av utlendingen før utlendingen reiser til Norge.

Innreisevisum

For visumpliktige utlendinger som gis oppholdstillatelse, og som utlendingsmyndighetene har vurdert at ikke er omfattet av noen av unntakene i bortvisningsforskriften, må utstedelse av innreisevisum utsettes inntil videre, jf. bortvisningsforskriften § 2b annet ledd. Innreisevisum kan utsettes av hensyn til folkehelsen i alle saker hvor oppholdstillatelse er gitt, og er ikke avgrenset til vedtak fattet 20. april 2020 eller senere.

Innreisefrist

Det følger av utlendingsforskriften § 10-17 første ledd at det i oppholdstillatelsen skal fastsettes dato for siste innreisedag. Dato for siste innreisedag skal ikke fastsettes senere enn seks måneder fra vedtak fattes, med mindre særlige grunner tilsier unntak. Så lenge utbruddet av Covid-19 og bortvisningsforskriften hindrer innreise for utlendinger som gis oppholdstillatelse, skal det anses å foreligge «særlige grunner som tilsier unntak» etter utlendingsforskriften § 10-17 første ledd annet punktum. Departementet mener at så lenge slike hindringer for innreise består kan dato for siste innreisedag fastsettes senere enn seks måneder fra vedtak fattes. Allerede fastsatt innreisefrist kan også utvides dersom særlige grunner foreligger og etter en vurdering av om formålet med tillatelsen fremdeles er til stede.

Vurdering av saken etter at innreiserestriksjonene opphører

Det er p.t. usikkert hvor lenge innreiserestriksjonene til Norge vil gjelde. På det tidspunkt bortvisningsforskriften oppheves eller endres kan forutsetningene for enkelte tillatelser ha bortfalt, herunder at arbeidstilbud eller tilbud om studieplass ikke lenger er aktuelt eller dersom en referanseperson ikke lenger fyller vilkårene i utlendingsloven § 40 første ledd. Departementet understreker at det basert på en risiko- og hensiktsmessighetsvurdering må etableres rutiner for kontroll av om forutsetningene for tillatelsen fortsatt er til stede. Dersom UDI mener at forutsetningene for oppholdstillatelse ikke lenger er tilstede når innreisevisum kan gis, skal UDI vurdere tilbakekall. Innreisevisum kan utsettes dersom det foreligger tilbakekallsgrunn.

3. Ikrafttredelse

Instruksen trer i kraft straks.

Med hilsen
Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør

Gunhild Bolstad
departementsrådgiver