Rundskriv

GI-12/2015 Asylsøknader fra personer som har reist inn i Norge fra Russland – behandling og prioritering

Instruks til Utlendingsdirektoratet for behandlingen av asylsøknader fremsatt av personer som har reist inn i Norge fra Russland.

Utlendingsdirektoratet

 

Innledning
Justis- og beredskapsdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Bakgrunn
Antallet asylsøkere som ankommer landet over den norsk-russiske grensen ved Storskog grensekontrollsted har økt kraftig den siste tiden. De siste årene har det i gjennomsnitt kommet 10 søkere pr. år, mens det hittil i 2015 har kommet over 1 500 søkere. Mange av søkerne kommer fra Syria, men det kommer også mange fra andre land, herunder land som norske myndigheter i utgangspunktet anser som trygge.

Politiet melder om at flere av søkerne som nå kommer til Norge over Storskog grensekontrollsted har dobbelt statsborgerskap (russisk statsborgerskap i tillegg til et annet). Videre har det vist seg at svært mange av søkerne enten har visum til eller oppholdstillatelse i Russland.

Det følger av utl. § 32 første ledd at en søknad om beskyttelse (asyl) kan nektes realitetsbehandlet under gitte forutsetninger. Dette gjelder blant annet dersom søkeren «har fått asyl eller annen form for beskyttelse i et annet land», jf. utl. § 32 første ledd bokstav a, eller «har reist til riket etter å ha hatt opphold i en stat eller et område hvor utlendingen ikke var forfulgt, og hvor utlendingen vil få en søknad om beskyttelse behandlet», jf. utl. § 32 første ledd bokstav d.

Dagens ankomstsituasjon ved Norges grense mot Russland, jf. ovenfor, nødvendiggjør økt bevissthet omkring utl. § 32. Samtidig bør antatte avslagssaker her prioriteres for behandling. Det er viktig at norske myndigheter raskt sender et tydelig signal til personer uten beskyttelsesbehov eller som allerede har lovlig opphold i et trygt førsteland, om at innvandringen til Norge er kontrollert og strengt regulert.

Instruks
Følgende skal gjelde for behandlingen av asylsøknader fremsatt av personer som har reist inn i Norge fra Russland:

  • UDI skal i sin behandling særlig vurdere om søknaden kan nektes tatt til realitetsbehandling etter utl. § 32.
  • Så raskt som mulig etter registrering skal UDI vurdere om søknaden kan nektes tatt til realitetsbehandling etter utl. § 32
  • Søknader fra personer som har dobbelt statsborgerskap (russisk/XXX) skal prioriteres
  • Øvrige søknader fra      asylsøkere som kommer til Norge fra Russland og som ligger an til avslag skal også prioriteres.

Hvorvidt søkeren vil bli akseptert mottatt av russiske myndigheter skal ikke være en del av vurderingen etter utl. § 32.

Det er departementets vurdering at avtale mellom Norge og Russland om tilbaketaking av 8. juni 2007 kommer til anvendelse også for søkere som er gitt adgang til innreise etter å ha søkt beskyttelse på norsk grense.

Ikrafttredelse
Instruksen her trer i kraft straks.

 

Med hilsen

Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                                 Heidi Bonvik
                                                                                                 seniorrådgiver

 

Kopi:

Politidirektoratet,
Utlendingsnemnda,
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet