GI-15/2016 – Storskogporteføljen – behandling av asylsøknader fremsatt i 2015 fra personer som har flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland som er utløpt i tid

1.         Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet viser til departementets alminnelige instruksjonsadgang, samt lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.) § 76, som endret ved lov 20. november 2015 nr. 94.

Videre vises det til Utlendingsdirektoratets (UDI) praksisforeleggelse av 9. september 2016, utdypet i brev av 17. oktober s.å. I praksisforeleggelsen foreslår UDI at det åpnes for å realitetsbehandle asylsøknader fra tredjelandsborgere som har ankommet Norge over Storskog og som har flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland som er utløpt i tid.

2.         Bakgrunn

I 2015 ankom det ca. 5 400 asylsøkere til Norge etter å ha passert den norsk-russiske grensen ved Storskog grensekontrollsted. Justis- og beredskapsdepartementet har tidligere gitt fire instrukser om behandlingen av asylsøknader fra personer som ankommer Norge etter å ha hatt opphold i Russland; GI-12/2015 av 20. oktober 2015, GI-13/2015 av 24. november 2015, GI-7/2016 av 29. april 2016 og GI-8/2016 av 24. juni 2016.

Utgangspunktet i instruks GI-13/2015 er at asylsøknader fra tredjelandsborgere som har hatt opphold i Russland skal nektes realitetsbehandling i Norge, jf. utl. § 32 første ledd bokstav a og d. Dette gjelder ikke dersom det foreligger konkrete holdepunkter for at den enkelte søker risikerer behandling i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 3 ved retur til Russland, eller dersom retur til opprinnelsesland kan gjennomføres raskere enn en behandling av saken etter utl. § 32.

3.         Departementets vurdering

Departementet åpnet i GI-7/2016 for realitetsbehandling av asylsøknader fra søkere som kom over Storskog i 2015 og som hadde visum til Russland som var gyldig for én innreise (en-gangsvisum), hvor dette var utløpt i tid. Bakgrunnen for instruksen var at retur til Russland ikke lenger ble ansett å være mulig for denne gruppen.

Det har nå vist seg at det også for personer med flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland som har utløpt i tid, er svært lite sannsynlig å få til retur til Russland. Etter departementets vurdering er det da rimelig at denne gruppen håndteres på samme måte som søkere med utløpt engangsvisum. Departementet har derfor besluttet at disse sakene skal tas til realitetsbehandling i Norge. Det vil dermed bli satt et punktum for denne delen av porteføljen, og søkerne får en avklart status som kan effektueres.

Departementet presiserer at personer som har flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland som ikke er utløpt i tid skal håndteres i samsvar med tidligere gitte instrukser og føringer om prioritering.

4.         Instruks

Utlendinger som søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2015 etter å ha reist inn i landet ved Storskog grensekontrollsted, som har flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland som er utløpt i tid, og som oppholder seg på kjent adresse i Norge, gis anledning til å få sin asylsøknad realitetsbehandlet her.

Dette innebærer at UDI skal realitetsbehandle alle søknader som nevnt over som ennå ikke er behandlet eller som er under klagebehandling i UDI. For klagesaker som er oversendt Utlendingsnemnda (UNE) innebærer dette at UNE returnerer saken til UDI for realitetsbehandling. For saker som er endelig avgjort, enten av UDI (dersom den ikke er påklaget) eller av UNE, må utlendingen selv anmode om omgjøring for at saken skal bli tatt til realitetsbehandling. Det ovennevnte gjelder likevel ikke dersom utlendingen har fått beskyttelse i et annet land.

Instruksen trer i kraft straks.

 

Med hilsen

 

Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør
                                                                                        Heidi Bonvik
                                                                                        seniorrådgiver