GI-17/2017 – Utlendingsloven § 94 annet ledd – unntak fra vilkåret om gjen-nomført asylintervju ved søknad om midlertidig arbeidstillatelse

Justis- og beredskapsdepartementet viser til departementets alminnelige instruksjonsadgang samt lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.) § 76 annet ledd. Videre vises det til lov 15. desember 2017 om endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.). Endringsloven innebærer at det fra 1. januar 2018 innføres et nytt annet ledd i utl. § 94. Bestemmelsen åpner for at det ved søknad om midlertidig arbeidstillatelse kan gjøres unntak fra vilkåret om gjennomført asylintervju dersom søkeren med høy sannsynlighet vil få oppholdstillatelse i Norge etter utl. § 28 (beskyttelse).

Nærmere om hvem som omfattes av unntaket
Det legges opp til at UDI gir nærmere retningslinjer for hvilke asylsøkergrupper som skal omfattes av den nye bestemmelsen. Retningslinjene skal være enkle å praktisere ut fra de føringer som er gitt i forarbeidene. Hensynet til effektivitet og behovet for rask avklaring taler for objektive og klare vilkår. Det fremgår av Prop. 149 L (2016–2017) at ved vurderingen av sannsynlighet for opphold skal det legges stor vekt på den generelle innvilgelsesprosenten for asylsøkere fra søkerens hjemland. Det skal tas utgangspunkt i opprinnelsesland der innvilgelsesprosenten av asylsøknader er over 80 pst. Prosentandelen skal beregnes ut fra alle fattede vedtak, uavhengig av om søknadene er realitetsbehandlet eler ikke. Innvilgelsesprosenten for enslige, mindreårige asylsøkere bør normalt holdes utenfor. Det åpnes for at det kan skilles mellom søkergrupper innenfor ett og samme land, dersom det er enkelt å skille ut gruppen fra øvrige søkere (for eksempel på bakgrunn av bosted).

Dersom innvilgelsesprosenten for et land er misvisende, for eksempel fordi det er kommet svært få søkere derfra, skal UDI vurdere om dette tilsier at søkere fra dette landet ikke omfattes av unntaket i utl. § 94 annet ledd.

Hvilke land som omfattes skal basere seg på UDIs innvilgelsesprosent for de siste seks måneder, og UDI skal hver sjette måned vurdere om ev. endringer i statistikken tilsier justeringer mht. hvilke land som omfattes. Dersom det foretas en hurtig praksisomlegging som antas å gi vesentlige utslag på innvilgelses- eller avslagsprosenten, bør UDI dessuten vurdere å revidere retningslinjene i den forbindelse.

Ut fra ovennevnte føringer ber vi UDI fastsette nærmere retningslinjer for hvilke asylsøkergrupper som til enhver tid skal være omfattet av utl. § 94 annet ledd.

 

Med hilsen

Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør
                                                                                Heidi Bonvik
                                                                                seniorrådgiver