Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gjennomføring av nytt EU-regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett

Europaparlamentet og EUs råd oppnådde 27. februar 2019 enighet om utformingen av et nytt regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF, «covered bonds»), basert på et forslag fra EU-kommisjonen i mars 2018. Regelverket kan bli formelt vedtatt om kort tid. Regelverket består av et direktiv som regulerer OMF, og endringer i kapitalkravs­forordningen (CRR) som innebærer at det bare er eie av direktivregulerte OMF som skal gis de laveste kapitalkravene. Direktivet skal bl.a. definere og sette minstekrav til egenskaper ved OMF, og gi regler om tilsyn og sanksjoner. Direktivet vil også erstatte eksisterende OMF-definisjoner i bl.a. verdipapirfondreglene.

Det ligger an til at medlemslandene skal gjennomføre det nye EU-regelverket innen 18 måneder etter at det har trådt i kraft, det vil si at regelverket kan komme til å gjelde fra senhøsten 2020. Regelverket er EØS-relevant og forventes tatt inn i EØS-avtalen. Departementet legger opp til at det nye regelverket kan gjennom­føres og settes i kraft i Norge samtidig som i EU.

Vi ber Finanstilsynet utrede behovet for endringer i norsk rett for å gjennomføre forventede EØS-forpliktelser som svarer til OMF-direktivet, og oversende utkast til regelverksendringer og et høringsnotat i samsvar med utredningsinstruksen, innen 2. desember 2019. Herunder ber vi Finanstilsynet særlig om å belyse den nasjonale handlefriheten i direktivet, og vurdere hvordan denne bør benyttes til å videreføre eller fastsette hensiktsmessige regler tilpasset norske forhold. Vi ber også om at en beskrivelse og en vurdering av endringene i kapitalkravs­forordningen tas inn i høringsnotatet.

Med hilsen

 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Siren Solhaug
      avdelingsdirektør

 

Kopi: Norges Bank