Gjennomgang av bruken av midler til utvikling av nettverk, bransjer og klynger

Damvad har gjennomført en kartlegging og kategorisering av fylkeskommunale nettverksprosjekter som er finansiert under "programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk". I tillegg fikk Damvad i oppdrag å utvikle en programteori som ligger til grunn for denne type virkemidler og vurdere om fylkeskommunenes prioriteringer lar begrunne i denne. Gjennomgangen er utført på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Damvad har på oppdrag fra KMD gjennomført en kartlegging og kategorisering av fylkeskommunale nettverksprosjekter som er finansiert under "programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk" (kap. 551 post 60/61). I tillegg fikk Damvad i oppdrag å utvikle en programteori som ligger til grunn for denne type virkemidler og vurdere om fylkeskommunenes prioriteringer lar begrunne i denne.

De viktigste funnene er:

  • Damvad finner at midlene i stor grad kan begrunnes i programteorien. Mellom 15 og 20 prosent av midlene går til å støtte nasjonale program som Arena og NCE.
  • Primært støtter fylkeskommunene infrastrukturtiltak, fasiliteringsarbeid og kunnskapsinnhenting.
  • Mens Innovasjon Norge skal ha hovedansvar for å forvalte midler som benyttes til direkte bedriftsstøtte, støtter fylkeskommune tilretteleggende tiltak.
  • I stor grad støtter fylkeskommunene utvikling av nettverk og at de har en viktig kunnskaps- og koblingsfunksjon i en tidlig fase i et nettverkssamarbeid.
  • Damvad mener fylkeskommunene er svært bevisst på nettverk og klynger som virkemidler for næringsutvikling.
  • Det er utfordrende å konkretisere hva dette arbeidet egentlig består av fordi det ofte er en del av fylkeskommunenes ”daglige arbeid”.

Gjennomgang og vurdering av bruken av midler på programkategori 13.50 til utvikling av nettverk, bransjer og klynger, Damvad (pdf)