Gjensidige Forsikring gis tillatelse til å erverve samtlige aksjer i KommuneForsikring A/S

Gjensidige Forsikring gis tillatelse til å erverve samtlige aksjer i KommuneForsikring A/S samt tillatelse til å endre konsernstrukturen. Tillatelsene er gitt med hjemmel i finvl. §§ 2a-3 fjerde ledd og 2a-7 annet ledd. Tillatelsen gis på vilkår om at Gjensidige Forsikring gjennomfører ervervet innen 12 måneder.

Arntzen de Besche
Ved: advokat Sven Iver Steen
Postboks 2734 Solli
0204 Oslo

 

 

       

Deres ref

Vår ref

Dato

177806

06/5001 FM TMe

19.01.2007

 

Tillatelse til å erverve utenlandsk selskap og til å endre konsernstruktur

Det vises til Deres søknad til Kredittilsynet av 20. oktober 2006 på vegne av Gjensidige Forsikring om tillatelse til å erverve samtlige aksjer i KommuneForsikring A/S samt til godkjennelse av endring i konsernstruktur. Kredittilsynet har gitt tilrådning i saken ved brev av 24. november 2006

Det følger av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet § 2a-3 at finansinstitusjon etablert i Norge ikke kan erverve mer enn 10 prosent av eierandelene i en utenlandsk finansinstitusjon uten tillatelse fra Kongen. Myndigheten er delegert til Finansdepartementet ved kgl. res. 6. desember 1991. Endringer i konsernstrukturen til et finanskonsern krever tillatelse etter finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7. Myndighet til å tillatelse etter § 2a-7 annet ledd ble delegert fra Finansdepartementet til Kredittilsynet 24. mars 1994.

Kredittilsynet i sin tilrådning lagt til grunn at departementet vil behandle søknaden i sin helhet.

Departementets vurdering
Finansdepartementet gir med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 fjerde ledd tillatelse til at Gjensidige Forsikring erverver samtlige aksjer i KommuneForsikring A/S.

Departementet gir med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 annet ledd videre tillatelse til at Gjensidige Forsikrings konsernstruktur endres som følge av ervervet av KommuneForsikring A/S og European Institute for Risk Management A/S.

Tillatelsen gis på vilkår om at Gjensidige Forsikring gjennomfører ervervet innen 12 måneder.

Med hilsen

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:       Kredittilsynet