Gjensidige Forsikring gis tillatelse til å erverve alle aksjene i Fair Financial Ireland Limited

Finansdepartementet gir tillatelse til at Gjensidige Forsikring får erverve samtlige aksjer i Fair Financial Ireland. Som følge av ervervet gir også departementet tillatelse til å endre konsernstrukturen. Tillatelsene gis med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven §§ 2a-3 fjerde ledd og 2a-7. Tillatelsene gis på vilkår om at Gjensidige Forsikring erverver samtlige aksjer i Fair Financial Ireland innen tolv måneder.

Gjensidige Forsikring
v/advokat Sven Iver Steen
Arntzen de Besche advokatfirma AS
Postboks 2734 Solli
0204 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

06/637 FM MHe

31.03.2006

Tillatelse til å erverve utenlandsk selskap og til å endre konsernstruktur

Det vises til søknad av 10. januar 2006 fra Arntzen de Besche ved advokat Sven Iver Steen på vegne av Gjensidige forsikring til Kredittilsynet om tillatelse til å erverve alle aksjer i Fair Financial Ireland Limited og om å endre konsernstruktur som følge av ervervet. Det vises også til Kredittilsynets tilråding i saken av 27. januar 2006.

Finansinstitusjon etablert i Norge kan ikke uten tillatelse erverve mer enn 10 prosent av eierandelene i en utenlandsk finansinstitusjon, jf. finansieringsvirksomhetsloven (lov 10. juni 1988 nr. 40) § 2a-3 fjerde ledd. Det kan etter sjette ledd i samme bestemmelse stilles vilkår for slik godkjennelse. Endring av konsernstrukturen krever tillatelse etter samme lovs § 2a-7.

Kredittilsynet skriver i sin tilråding:

”Kredittilsynet vil tilrå at Finansdepartementet innvilger søknad fra advokat Sven-Iver Steen på vegne av Gjensidige forsikring om overtagelse av samtlige aksjer i Fair Financial Ireland Ltd, jfr. finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 fjerde ledd og samtidig godkjenner endringene i Gjensidiges konsernstruktur jfr. samme lovs
§ 2a-7 annet ledd.”

Departementets vurdering

Finansdepartementet gir med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 fjerde ledd tillatelse til at Gjensidige får erverve samtlige aksjer i FFI.

Departementet gir med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 tillatelse til endring i konsernstrukturen som følge av ervervet av FFI.

Tillatelsen gis på vilkår om at Gjensidige Forsikring erverver samtlige aksjer i FFI innen tolv måneder regnet fra datoen for godkjennelsen.

Med hilsen

Erling G. Rikheim e.f.
avdelingsdirektør

Markus Heistad
førstekonsulent