Gjensidige Forsikring gis tillatelse til å erverve samtlige aksjer i JSC Parex Insurance Company

Gjensidige Forsikring gis tillatelse til å erverve samtlige aksjer i JSC Parex Insurance Company, under forutsetning av at aksjene erverves innen 31. desember 2006. Det gis samtidig tillatelse til endring av konsernstrukturen som følge av ervervet. Tillatelsene er gitt med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven §§ 2a-3 fjerde ledd og 2a-7 andre ledd.

Gjensidige Forsikring
Konsernjuridisk
Advokat Bernard Zysman
1326 Lysaker

Deres ref

Vår ref

Dato

06/2658 FM MHe

28.06.2006

Søknad om tillatelse til å erverve aksjene i utenlandsk finansinstitusjon

Det vises til Deres søknad 14. mars 2006 og Kredittilsynets tilråding 16. mai 2006 angående søknad om erverv av samtlige aksjer i det latviske forsikringsselskapet JSC Parex Insurance Company.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 fjerde ledd, gis Gjensidige Forsikring tillatelse til å erverve samtlige aksjer i JSC Parex Insurance Company som ansøkt, under forutsetning av at aksjene erverves innen 31. desember 2006.

Med hjemmel i hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-7 andre ledd, gis samtidig tillatelse til endring av konsernstrukturen som følge av ervervet.

Vedtaket kan påklages iht. forvaltningslovens klageregler innen tre uker fra underretning om vedtaket, jf. forvaltningslovens § 28.

Med hilsen

Erling G. Rikheim e.f.
avdelingsdirektør

Markus Heistad
førstekonsulent

Kopi: Kredittilsynet