Gjensidige NOR Kredittforsikring AS - Tillatelse til å avvikle virksomheten m.v.

Gjensidige NOR Kredittforsikring AS gis tillatelse til å avvikle virksomheten som forsikringsselskap og selskapets konsesjon slettes. Finansdepartementet godkjenner avtalen mellom Gjensidige NOR Kredittforsikring AS og Gjensidige Forsikring om å overdra hele det resterende garantiansvar til Gjensidige Forsikring. Tillatelsen må benyttes innen seks måneder etter at den er gitt, ellers bortfaller den.

Gjensidige NOR Kredittforsikring AS
Postboks 7
1324 Lysaker

Deres ref

Vår ref

Dato

05/4559 FM CW

14.03.2006

Gjensidige NOR Kredittforsikring AS - Tillatelse til å avvikle virksomheten m.v.

Det vises til Deres søknad datert 5. juli 2005. Det vises også til brev til Kredittilsynet 4. oktober 2005 med ytterligere opplysninger i saken samt til Kredittilsynets tilråding i saken 18. november 2005.

  1. Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 13-8 tredje ledd gis Gjensidige Forsikring dispensasjon fra samme lovs § 1-2 tredje ledd første punktum slik at selskapet kan overta det resterende garantiansvar i Gjensidige NOR Kredittforsikring AS.
  1. Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 10-3 godkjennes avtalen mellom Gjensidige NOR Kredittforsikring AS og Gjensidige Forsikring om å overdra hele det resterende garantiansvar til Gjensidige Forsikring. Tillatelsen må benyttes innen seks måneder etter at den er gitt, ellers bortfaller den.
  1. Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 10-1 første ledd første punktum gis Gjensidige NOR Kredittforsikring AS tillatelse til å avvikle virksomheten som forsikringsselskap og selskapets konsesjon slettes. Tillatelsen må benyttes innen seks måneder etter at den er gitt, ellers bortfaller den.
  1. Gjensidige Forsikring må varsle Kredittilsynet når overdragelsen og avviklingen er gjennomført.
  1. Tillatelsen til å drive forsikringsvirksomhet anses bortfalt fra vedtaksdato.

Det settes følgende vilkår for vedtaket:

  1. Gjensidige Kredittforsikring AS bytter navn, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 1-1 tredje ledd.
  1. Endringene i vedtektene for Gjensidige Kredittforsikring AS, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 3-2, må være godkjent av Kredittilsynet.
  1. Gjensidige Kredittforsikring AS informerer berørte parter om avviklingen og overdragelsen i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 10-1 annet ledd.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet