Glitnir Banki - tillatelse til omorganisering

Finansdepartementet har 12. desember 2007 gitt Glitnir Banki hf tillatelse til å omorganisere sin virksomhet i Norge.

Bugge, Arentz-Hansen og Rasmussen Advokatfirma
Bjørn Gabriel Reed / Karl Rosén
Postboks 1524 Vika
0250 OSLO 

 


 

Deres ref                                Vår ref                                                  Dato
                                                                                                          

1145425/14                             07/3274 FM MaI                                  12.12.2007

Søknad om tillatelse til omorganisering


Det vises til søknad 28. juni 2007, hvor det på vegne av Glitnir Banki hf med datterselskaper søkes om tillatelse til omorganisering av Glitnir Banki hfs virksomhet i Norge, samt til Kredittilsynets tilrådning i saken 26. september 2007.

 1. Med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 31 gis Bolig- og Næringsbanken ASA og Glitnir      Bank ASA tillatelse til å fusjonere, med Bolig- og Næringsbanken ASA som det overtakende selskap.
 2. Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner 
  (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-3 annet ledd og § 2-2, jf. § 2-3 gis den fusjonerte banken tillatelse til å erverve 100 prosent av aksjene i Glitnir Factoring ASA.
 3. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 annet ledd, jf. lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel
  (verdipapirhandelloven) § 9-10 gis den fusjonerte banken tillatelse til å erverve 100 prosent av aksjene i Glitnir 
  Securities ASA.
 4. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 annet ledd, jf. lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling § 2-1 femte ledd gis den fusjonerte banken tillatelse til å erverve 70 prosent av aksjene i Glitnir Property Holding AS med datterselskapet Glitnir Property Group AS som eier eiendomsmeglingsforetakene Union Eiendomskapital AS og Glitnir Norsk Næringsmegling AS.
 5. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 annet ledd, jf. 2a-6 godkjennes endringen i organiseringen av finanskonsernet som følge av endringene nevnt i nr. 1 til 4 over.

Tillatelsene gis på følgende vilkår:

 1. Hele eller deler av virksomheten i den fusjonerte banken skal ikke, verken formelt eller reelt, overføres til et
  annet foretak uten Finansdepartementets samtykke.
 2. Det forutsettes at transaksjoner som foretas mellom Glitnir Banki hf med tilhørende datterselskaper og den
  fusjonerte banken med tilhørende datterselskaper skjer i samsvar med alminnelige forretningsmessige vilkår og
  prinsipper.
 3. Tillatelsene kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har mottatt endelig fusjonsplan og generalforsamlingsprotokoller
  som viser at fusjonen er vedtatt i bankenes generalforsamlinger.
 4. Tillatelsene kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har mottatt dokumentasjon på at innskyterne i henholdsvis
  Glitnir Bank ASA og Bolig- og Næringsbanken ASA har mottatt informasjon som nevnt i forretningsbankloven § 31
  annet ledd.
 5. Tillatelsene kan ikke tas i bruk før vedtektene er godkjent av Kredittilsynet.
 6. Tillatelsene kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har godkjent søknad om kapitalforhøyelse i Bolig- og
  Næringsbanken ASA.
 7. Tillatelsene kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har mottatt bekreftelse på at det er gjennomført
  egnethetsvurdering av den fusjonerte bankens styre, daglige leder og andre som faktisk leder virksomheten.


Med hilsen

                    
Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                             Erling G. Rikheim
                                                                                             avdelingsdirektør

                                                     
Gjenpart: Kredittilsynet, ref. 07/6423