Høringer

Planer om vindkraftverk i Årjeng kommune i Sverige - høring etter FNs Espoo-konvensjon

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.04.2013

Vår ref.: 13/1283

Svenske myndigheter ved Naturvårdsverket har varslet Norge ved Miljøverndepartementet om at selskapet Scanergy planlegger et Hån vindkraftverk i Årjeng kommune på grensen til Marker kommune. Departementet er varslet i henhold til FNs Espoo-konvensjon om konsekvensutredning av tiltak som kan få vesentlige miljøvirkninger over landegrensene.

Ønske om å delta i konsekvensutredningsprosessen, og eventuelle merknader om miljøvirkninger i Norge som bør utredes som følge av planene, kan sendes Miljøverndepartementet innen 29. april 2013. Det gjøres oppmerksom på at Scanergy holder et åpent høringsmøte om saken 4. april i Tøcksfors. For mer informasjon om planene og høringsmøtet, se:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/han-vindkraftverk-espookonvensjonen.html?id=720668

 

Med hilsen

Erik Vieth Pedersen (e.f.)
avdelingsdirektør

Jørgen Brun
seniorrådgiver

Kopi:
Direktoratet for naturforvaltning
Riksantikvaren

Fylkesmannen i Østfold
Østfold fylkeskommune
Marker kommune
Marker Historielag
Marker orienteringslag
Marker Jeger – og fiskerforening
Måsta/Askerud grunneierlag
Den Norske Turistforening Indre Østfold
Motvindkraft Marker
Kjølen Sportcenter