Helhet, kvalitet og effektivitet

Strategi for bedre og mer effektive administrative tjenester i departementsfellesskapet (2016–2020).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har, i nært samarbeid med departementene/SMK, utarbeidet strategi for å utvikle og effektivisere de administrative fellestjenestene i departementsfellesskapet.

Strategien setter mål for arbeidet og omtaler tiltak på kort og lang sikt. Strategien skal oppdateres hvert annet år fram mot innflytting i nytt regjeringskvartal.

Som del av oppfølgingen av strategien skal det utarbeides en handlingsplan. Planen skal angi tiltak, frister og resultatoppnåelse. Handlingsplanen skal rulleres hvert annet år og drøftes med departementene/SMK.